GR20131219 punt 15: retributie op het tijdelijk in gebruik nemen van de openbare weg tijdens bouwen en verbouwen - aanpassing

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 januari 2009 waarbij de tarieven van de retributie op het tijdelijk in gebruik nemen van de openbare weg tijdens bouwen en verbouwen werden aangepast;

 

Gelet op de bepalingen van art. 17, 18 en art. 23, 25bis, 25ter en 25quater van het algemeen politiereglement;

 

Overwegende dat artikel 1 van het retributiereglement voor het tijdelijk in gebruik nemen van de openbare weg tijdens bouwen en verbouwen een retributie vaststelt per kalenderdag van € 0,50 per m2 voor het bezetten van het openbaar domein met bouwmateriaal en/of containers of voor het afsluiten van het openbaar domein door schutsels;

 

Overwegende dat het aangewezen is om een differentiatie in de tarifering toe te passen waarbij per kalenderdag een retributie vastgesteld wordt voor het in gebruik nemen van:

-       wegen, parkeerplaatsen, fietspaden en voetpaden ten bedrage van € 0,75 per m²

-       alle ander openbaar domein ten bedrage van € 0,50 per m2;

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

 

Beslist,

 

 

met 16 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

12 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

 

Het retributiereglement, vastgesteld op 22 januari 2009, wordt vanaf 1 januari 2014 opgeheven en vanaf dan als volgt vastgesteld:

 

Artikel 1

 

Er is een retributie verschuldigd door de aanvrager of aanlegger van bouwwerven langs de openbare weg die van de stad toelating bekwam om een gedeelte van het aanpalend openbaar domein met bouwmateriaal en/of containers te bezetten of door schutsels af te sluiten.

 

Artikel 2

 

De retributie is verschuldigd op het ogenblik van het afleveren van de vergunning en wordt als volgt vastgesteld:

-       € 0,75 per m² per kalenderdag voor het in gebruik nemen van wegen, parkeerplaatsen, fietspaden en voetpaden

-       € 0,50 per m² per kalenderdag voor het in gebruik nemen van elk ander openbaar domein.

 

Per ingenomen parkeerplaats, hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk dient 12 m2 aangerekend te worden.

 

Artikel 3

 

Zij die van het openbaar domein gebruik willen maken, moeten hiervoor een schriftelijke aanvraag richten tot de burgemeester, conform het algemeen politiereglement.

 

Artikel 4

 

De inning van deze retributie wordt aan de financieel beheerder toevertrouwd. De intrest, welke door de staat wordt toegepast inzake nalatigheidintresten op de rijksbelastingen, is verschuldigd op de te betalen som, vanaf de tweede maand volgend op de aflevering van het verzoek tot betaling.

 

Artikel 5

 

De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

 

Artikel 6

 

Een afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving aan de heer gouverneur van de provincie worden toegezonden.