GR20131218 punt 6: Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan 2014-2019 - goedkeuring

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 19 december 2008, en de wijzigingen van 29 juni 2012 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 148 tot 159;

 

Gelet op de beslissing van 2 december 2013 van de raad van maatschappelijk welzijn waarbij het meerjarenplan 2014 – 2019 van het O.C.M.W. werd vastgesteld;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 november 2013 inzake het voorafgaand advies omtrent het ontwerp van meerjarenplanning 2014 – 2019, het ontwerp van budget 2014 en het ontwerp van budgetwijziging 2013/1;

 

Gelet op het besluit van 2 december 2013 van de raad van maatschappelijk welzijn waarbij het meerjarenplan 2014 – 2019 van het O.C.M.W. 2014 werd vastgesteld;

 

Beslist,

 

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)


4 nee-stemmen (Rudy Corijn, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

Artikel 1

 

Het O.C.M.W.-meerjarenplan 2014 – 2019 wordt goedgekeurd, op voorwaarde dat de kredieten voor de financiering van de assistentiewoningen, indien het project vertraging oploopt, door de stad aan het O.C.M.W. zullen overgemaakt worden op het ogenblik dat het O.C.M.W. de kredieten nodig heeft.

 

Artikel 2

 

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2014 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

Resultaat op kasbasis

Jaar 2014

 

 

I. Exploitatie (B-A)

538.736

    A. Uitgaven

17.493.430

    B. Ontvangsten

18.032.166

        1.a. Belastingen en boetes

 

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

6.284.996

        1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

 

        2. Overige

11.747.170

 

 

II. Investeringen (B-A)

-825.000

     A. Uitgaven

825.000

     B. Ontvangsten

 

 

 

III. Andere (B-A)

-538.736

      A. Uitgaven

538.736

          1. Aflossingen financiële schulden

 

            a. Periodieke aflossingen

538.736

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige transacties uitgaven

 

 

 

      B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasings

 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

 

          3. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-825.000

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

2.611.321

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

1.786.321

 

 

VII. Bestemde gelden

1.594.916

       A. Bestemde gelden voor exploitatie

369.916

       B. Bestemde gelden voor investeringen

1.225.000

       C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

191.405

 

 

Autofinancieringsmarge

Jaar 2014

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.414.736

    A. Exploitatieontvangsten

18.032.166

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

16.617.430

        1. Exploitatieuitgaven

17.493.430

        2. Nettokosten van de schulden

876.000

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

1.414.736

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

538.736

     B. Nettokosten van schulden

876.000

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

0

 

Artikel 3

 

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2015 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

Resultaat op kasbasis

Jaar 2015

 

 

I. Exploitatie (B-A)

549.514

    A. Uitgaven

18.057.476

    B. Ontvangsten

18.606.990

        1.a. Belastingen en boetes

 

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

6.511.152

        1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

 

        2. Overige

12.095.838

 

 

II. Investeringen (B-A)

-200.000

     A. Uitgaven

200.000

     B. Ontvangsten

 

 

 

III. Andere (B-A)

-549.514

      A. Uitgaven

549.514

          1. Aflossingen financiële schulden

 

            a. Periodieke aflossingen

549.514

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige transacties uitgaven

 

 

 

      B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasings

 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

 

          3. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-200.000

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

1.786.321

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

1.586.321

 

 

VII. Bestemde gelden

1.394.916

       A. Bestemde gelden voor exploitatie

369.916

       B. Bestemde gelden voor investeringen

1.025.000

       C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

191.405

 

 

Autofinancieringsmarge

Jaar 2015

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.408.834

    A. Exploitatieontvangsten

18.606.990

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

17.198.156

        1. Exploitatieuitgaven

18.057.476

        2. Nettokosten van de schulden

859.320

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

1.408.834

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

549.514

     B. Nettokosten van schulden

859.320

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

0

 

Artikel 4

 

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2016 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

Resultaat op kasbasis

Jaar 2016

 

 

I. Exploitatie (B-A)

731.465

    A. Uitgaven

19.028.795

    B. Ontvangsten

19.760.260

        1.a. Belastingen en boetes

 

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

6.841.581

        1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

 

        2. Overige

12.918.679

 

 

II. Investeringen (B-A)

-5.575.000

     A. Uitgaven

5.575.000

     B. Ontvangsten

 

 

 

III. Andere (B-A)

4.618.535

      A. Uitgaven

731.465

          1. Aflossingen financiële schulden

 

            a. Periodieke aflossingen

731.465

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige transacties uitgaven

 

 

 

      B. Ontvangsten

5.350.000

          1. Op te nemen leningen en leasings

5.350.000

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

 

          3. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-225.000

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

1.586.321

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

1.361.321

 

 

VII. Bestemde gelden

1.194.916

       A. Bestemde gelden voor exploitatie

369.916

       B. Bestemde gelden voor investeringen

825.000

       C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

166.405

 

 

Autofinancieringsmarge

Jaar 2016

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.796.120

    A. Exploitatieontvangsten

19.760.260

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

17.964.140

        1. Exploitatieuitgaven

19.028.795

        2. Nettokosten van de schulden

1.064.655

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

1.796.120

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

731.465

     B. Nettokosten van schulden

1.064.655

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

0

 

Artikel 5

 

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2017 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

Resultaat op kasbasis

Jaar 2017

 

 

I. Exploitatie (B-A)

726.153

    A. Uitgaven

19.446.854

    B. Ontvangsten

20.173.007

        1.a. Belastingen en boetes

 

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

6.951.123

        1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

 

        2. Overige

13.221.884

 

 

II. Investeringen (B-A)

-200.000

     A. Uitgaven

200.000

     B. Ontvangsten

 

 

 

III. Andere (B-A)

-726.153

      A. Uitgaven

726.153

          1. Aflossingen financiële schulden

 

            a. Periodieke aflossingen

726.153

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige transacties uitgaven

 

 

 

      B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasings

 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

 

          3. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-200.000

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

1.361.321

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

1.161.321

 

 

VII. Bestemde gelden

969.916

       A. Bestemde gelden voor exploitatie

369.916

       B. Bestemde gelden voor investeringen

600.000

       C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

191.405

 

 

Autofinancieringsmarge

Jaar 2017

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.777.305

    A. Exploitatieontvangsten

20.173.007

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

18.395.702

        1. Exploitatieuitgaven

19.446.854

        2. Nettokosten van de schulden

1.051.152

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

1.777.305

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

726.153

     B. Nettokosten van schulden

1.051.152

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

0

 

Artikel 6

 

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2018 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

Resultaat op kasbasis

Jaar 2018

 

 

I. Exploitatie (B-A)

757.054

    A. Uitgaven

19.901.837

    B. Ontvangsten

20.658.891

        1.a. Belastingen en boetes

 

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

7.137.554

        1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

 

        2. Overige

13.521.337

 

 

II. Investeringen (B-A)

-200.000

     A. Uitgaven

200.000

     B. Ontvangsten

 

 

 

III. Andere (B-A)

-757.054

      A. Uitgaven

757.054

          1. Aflossingen financiële schulden

 

            a. Periodieke aflossingen

757.054

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige transacties uitgaven

 

 

 

      B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasings

 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

 

          3. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-200.000

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

1.161.321

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

961.321

 

 

VII. Bestemde gelden

769.916

       A. Bestemde gelden voor exploitatie

369.916

       B. Bestemde gelden voor investeringen

400.000

       C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

191.405

 

 

Autofinancieringsmarge

Jaar 2018

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.795.129

    A. Exploitatieontvangsten

20.658.891

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

18.863.762

        1. Exploitatieuitgaven

19.901.837

        2. Nettokosten van de schulden

1.038.075

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

1.795.129

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

757.054

     B. Nettokosten van schulden

1.038.075

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

0

 

Artikel 7

 

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2019 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

Resultaat op kasbasis

Jaar 2019

 

 

I. Exploitatie (B-A)

770.415

    A. Uitgaven

20.371.812

    B. Ontvangsten

21.142.227

        1.a. Belastingen en boetes

 

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

7.313.406

        1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

 

        2. Overige

13.828.821

 

 

II. Investeringen (B-A)

-200.000

     A. Uitgaven

200.000

     B. Ontvangsten

 

 

 

III. Andere (B-A)

-770.415

      A. Uitgaven

770.415

          1. Aflossingen financiële schulden

 

            a. Periodieke aflossingen

770.415

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige transacties uitgaven

 

 

 

      B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasings

 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

 

          3. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-200.000

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

961.321

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

761.321

 

 

VII. Bestemde gelden

569.916

       A. Bestemde gelden voor exploitatie

369.916

       B. Bestemde gelden voor investeringen

200.000

       C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

191.405

 

 

Autofinancieringsmarge

Jaar 2019

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.797.671

    A. Exploitatieontvangsten

21.142.227

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

19.344.556

        1. Exploitatieuitgaven

20.371.812

        2. Nettokosten van de schulden

1.027.256

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

1.797.671

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

770.415

     B. Nettokosten van schulden

1.027.256

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

0

 

Artikel 8

 

Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het O.C.M.W.