GR20131218 punt 3: Financiële dienst - O.C.M.W.- budgetwijziging 2013/1 - kennisneming

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 19 december 2008, en de wijziging van 29 juni 2012 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 148 tot 159;

 

Gelet op de beslissing van 31 januari 2013 van de gemeenteraad waarbij het O.C.M.W.-budget 2013 werd goedgekeurd;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 november 2013 inzake het voorafgaand advies omtrent het ontwerp van meerjarenplanning 2014 -2019, het ontwerp van budget 2014 en het ontwerp van budgetwijziging 2013/1;

 

Gelet op het besluit van 2 december 2013 van de raad voor maatschappelijk welzijn waarbij de budgetwijziging 2013/1 werd vastgesteld;

 

Beslist,

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van de O.C.M.W.-budgetwijziging 2013/1.

 

Artikel 2

 

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

521.437

     A. Uitgaven

16.629.119

     B. Ontvangsten

17.150.556

 

 

II. Investeringen (B-A)

-457.150

     A. Uitgaven

457.150

     B. Ontvangsten

 

 

 

III. Andere (B-A)

-171.437

     A. Uitgaven

 

          1. Aflossingen financiële schulden

521.437

          2. Toegestane leningen

521.437

          3. Toegestane investeringssubsidies

 

          4. Overige transacties uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

350.000

          2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen

350.000

          3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

 

          4. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-107.150

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

1.323.179

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

1.216.029

 

 

VII. Bestemde gelden

1.185.625

      A. Bestemde gelden voor exploitatie

345.321

      B. Bestemde gelden voor investeringen

840.304

      C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

30.403

 

 

Bestemde gelden

 

I. Exploitatie

345.321

Art. 160000 voorziening pensioenen voorzitters

345.321

 

 

II. Investeringen

840.304

Art. 177000 vooruitbet. Investeringen

840.304

 

 

III. Overige verrichtingen

 

 

 

Totaal bestemde gelden

1.185.625

 

Artikel 3

 

Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het O.C.M.W.