GR20131128 punt 6: Secretariaat - Fingem - buitengewone algemene vergadering - donderdag 19 december 2013 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Fingem;

 

Gelet op de uitnodiging van Fingem waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering op donderdag 19 december 2013 om 19 uur;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering met volgende agenda:

       1.  Begroting 2014

            Kennisname van de voorziene activiteiten en de te volgen strategie 2014

       2.  Statutaire benoemingen;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de buitengewone algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale;

 

Beslist,

 

met 26 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Werner Somers, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Stania Van Loo, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Fingem.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering van Fingem op donderdag 19 december 2013 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Fingem, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.