GR20131128 punt 32: Jeugd - goedkeuring convenant met CAW Oost-Vlaanderen

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2008 houdende de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met CAW Delta in het kader van de exploitatie van het jeugdcentrum;

 

Gelet op het decreet van 8 juli 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk;

 

Gelet op het uitvoeringsbesluit van het bovenvermeld decreet van 22 maart 2013;

 

Overwegende dat deze regelgeving het landschap van het algemeen welzijnswerk vanaf 1 januari 2014 volledig zal hertekenen door Centra Algemeen Welzijnswerk provinciaal te organiseren. Dit heeft als gevolg dat CAW Delta, momenteel actief in Ninove, zal vervangen worden door CAW Oost-Vlaanderen;

 

Gelet op de brief van Liesbeth Bennekens, teamverantwoordelijke Jongeren Advies Centrum CAW Delta, waarin de opzeg van zes maanden gegeven wordt voor de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ninove en CAW Delta vanaf 1 juli 2013;

 

Overwegende dat CAW Oost-Vlaanderen vzw vanaf 1 januari 2014 de jongerenwerking in Ninove zal voortzetten en hiervoor een samenwerking op dezelfde basis vraagt als CAW Delta;

 

Overwegende dat het aan te raden is voor de jeugdhulpverlening in Ninove en de dienstverlening in jeugdcentrum de Kuip om, zoals in het verleden met CAW Delta, deze samenwerking aan te gaan;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt om hiervoor de overeenkomst met CAW Delta op te heffen en een nieuwe overeenkomst met CAW Oost-Vlaanderen af te sluiten;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ninove en CAW Delta vzw, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van  28 februari 2008, wordt opgeheven.

 

Artikel 2

 

De volgende samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ninove en CAW Oost-Vlaanderen vzw wordt goedgekeurd:

 

1)      De partijen:

 

Stad Ninove

Centrumlaan 100

9400 Ninove

vertegenwoordigd door:

Burgemeester, Michel Casteur, en de stadssecretaris, Arnold Blockerije

Hierna genoemd de stad;

 

CAW Oost-Vlaanderen vzw

………………………………………

………………………………………

vertegenwoordigd door:

Directeur, ………………. en de voorzitter van de raad van bestuur, …………………………….

Hierna genoemd het CAW;

 

2)      Voorwerp van de overeenkomst:

Deze overeenkomst regelt de samenwerking tussen voornoemde partijen in het kader van de exploitatie van het jeugdcentrum van de stad Ninove.

 

3)      Duur:

De overeenkomst geldt voor onbepaalde duur waarbij beide partijen de mogelijkheid hebben om de overeenkomst stop te zetten door middel van een aangetekend schrijven en mits een vooropzeg van 6 maand vanaf de dag van de zending.

 

4)      Beleidskader:

Deze overeenkomst is gebaseerd op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 houdende de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen vzw om lokalen ter beschikking te stellen in het jeugdcentrum De Kuip voor de werking van het Jongeren Advies Centrum (JAC).

 

5)      Engagementen/verbintenissen

5.1. Algemeen:

5.1.1. Doelstellingen van de stad

De stedelijke jeugddienst heeft als opdracht het ontwikkelen en uitvoeren van het lokaal jeugd(werk)beleid van de stad en hierbij alle mogelijke partners in te schakelen. Zowel ter voorbereiding als voor de uitvoering van het jeugd(werk)beleid vormt de samenwerking met andere diensten en organisaties een onderdeel van haar takenpakket.

In het kader van de uitbating van het jeugdcentrum staan de functies ontmoeting, programmatie en dienstverlening voor de Ninoofse jeugd centraal.

 

5.1.2. Doelstellingen JAC Oost- Vlaanderen

De kerntaak van JAC van het CAW bestaat erin een kwalitatief aanbod aan informatie en hulpverlening zo dicht mogelijk bij de jongeren te brengen en dit binnen het door de Vlaamse overheid opgelegde werkingsgebied.

De dienst levert voortdurend inspanningen om de werking zo laagdrempelig mogelijk uit te bouwen. Via preventiecampagnes, vormingsactiviteiten, ludieke acties en de vrijwilligerswerking spreken het JAC en JIP de jongeren zoveel mogelijk aan in hun eigen leefomgeving.

Bij de uitvoering van deze taken is samenwerking met diverse lokale partners noodzakelijk.

 

5.1.3. Doelstellingen van de samenwerking van de stad en het CAW

Participatie aan de uitbouw van het jongerencentrum biedt het JAC een uitgelezen kader om in het Ninoofse hun doelstellingen nog beter te realiseren en de huidige basiswerking in Ninove te verankeren.

Nieuwe initiatieven of tijdelijke projecten voor jongeren (bvb Begeleid Zelfstandig Wonen) kunnen beter aan de doelgroep bekend gemaakt worden.

De jeugddienst kan door de vindplaatsgerichte methodieken en de dynamiek van het JAC meer partners bereiken die belangrijk zijn voor het ontwikkelen van het lokale jeugdwerk. Meer jongeren kunnen worden bereikt waardoor rechtstreekse participatie aan het jeugd(werk)beleid meer kansen krijgt.

 

Beide diensten beogen met de samenwerking het jeugd(werk)beleid ten behoeve van de jeugd in Groot-Ninove te verbeteren, verder uit te werken en versterken.

De samenwerking op zich tracht beide diensten te versterken in hun inspanningen om de doelstellingen binnen het lokaal jeugdbeleid uit te voeren en om de dienstverlening naar Ninoofse jeugd te vergroten.

 

5.1.4. Autonome werking van beide diensten

Als jongerenwerking van de CAW Oost-Vlaanderen, een autonome en pluralistische organisatie erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, valt de uitbouw en organisatie van het JAC en onder volledige verantwoordelijkheid van CAW Oost-Vlaanderen.

De stad is verantwoordelijk voor de uitbouw en organisatie van de jeugddienst en alle daaraan verbonden initiatieven.

Beide organisaties hebben hun eigen personeelsbeleid en wettelijke verplichtingen die zij onafhankelijk van elkaar beheren.

 

5.2. Specifiek:

5.2.1. De stad

Het stadsbestuur verklaart het eigendomsrecht te hebben van het gebouw gelegen te Parklaan 1, 9400 Ninove.

 

De stad stelt volgende ruimtes ter beschikking, met inbegrip van kantoormeubilair:

-          1 lokaal gelegen op de 1ste verdieping;

-          een gemeenschappelijk gesprekslokaal/vergaderzaal op de eerste verdieping;

 

Het CAW mag gebruik maken van de faciliteiten en nutsvoorzieningen van het gebouw (sanitair, verwarming, keuken, onderhoud, ...). Alle andere ruimtes kunnen eveneens gratis gebruikt worden voor activiteiten die rechtstreeks verband houden met de JAC-werking. Voor deze ruimtes dienen de regels van het binnenhuisreglement gevolgd te worden.

 

De stad verbindt er zich toe:

- de gebouwen in goede staat te onderhouden en de herstellingskosten eigen aan het gebouw ten laste te nemen;

- volgende kosten ten laste te nemen: energie (elektriciteit, water), taksen en belastingen eigen aan het gebouw;

- een brandverzekering met "afstand van verhaal" af te sluiten voor het gebouw;

- in te staan voor het onderhoud der lokalen.

 

5.2.2. CAW Oost-Vlaanderen

In ruil voor de toevertrouwde lokalen zal het CAW de bovengenoemde doelstellingen van de samenwerking naar beste vermogen verwezenlijken.

 

Het CAW verbindt er zich toe:

- de haar toevertrouwde lokalen als een goede huisvader te beheren en onderhouden en de ter beschikking gestelde goederen met de nodige zorg te gebruiken en onderhouden;

- de stad onmiddellijk te verwittigen zodra er zich enige herstelling aan de lokalen opdringt en de uitvoering van alle werken voor grote of kleine herstellingen te gedogen;

- de huurherstellingen, zijnde de herstellingen die verbonden zijn aan het plaatselijk gebruik en deze zoals bepaald in artikel 1754 van het burgerlijk wetboek, op zich te nemen;

- ingeval van vrijwillige beschadiging of vandalisme de herstellingskosten op zich te nemen en de herstellingen, hetzij zelf uit te voeren, hetzij de kosten te dragen voor de herstelling door de stad;

- alle kosten voor kantoorbenodigdheden, aansluiting informaticamateriaal en gebruiksmateriaal volledig ten eigen laste te nemen. Een lijst van het informaticamaterieel van het CAW wordt aan deze overeenkomst gehecht;

- alle telefoonkosten voor de eigen werking te dragen (via rechtstreekse facturatie van de telefoonmaatschappij aan het CAW);

- alle kopiekosten voor de eigen werking te dragen (via facturatie van de stad aan het CAW);

- zelf in te staan voor een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

 

6)      Beheer en exploitatie

De algemene richtlijnen van de exploitatie van het gebouw worden opgenomen in het binnenhuisreglement en het retributiereglement, die bij ondertekening van deze overeenkomst aanvaard wordt.

 

7)      Aanpassing van de overeenkomst

Indien één der partijen vaststelt dat de andere partij zich niet houdt aan de verbintenissen uit deze overeenkomst dient hij de andere partij hiervan in kennis te stellen bij aangetekend schrijven. Indien na 1 maand na deze aangetekende zending wordt vastgesteld dat de toestand niet verbeterd is, kan de eerst partij de overeenkomst onmiddellijk en zonder opzegging beëindigen.

Aanpassingen aan deze overeenkomst kunnen enkel worden gemaakt na goedkeuring van beide partijen.

 

8)      Bijlagen

1) Plattegrond van het gebouw met aanduiding toevertrouwde lokalen

2) Inventaris van de toevertrouwde goederen

3) Inventaris van de eigen goederen van CAW Oost-Vlaanderen

3) Binnenhuis- en retributiereglement

 

 

Opgemaakt te Ninove. op ………………………………, in zoveel exemplaren als er partijen zijn en waarbij elke partij één exemplaar ontvangen heeft.

 

Voor het stadsbestuur Ninove                                                 Voor CAW Oost-Vlaanderen vzw,

Gelezen en goedgekeurd,                                                        Gelezen en goedgekeurd,

 

 

De secretaris,        De burgemeester                       Voorzitter raad van bestuur,             Directeur,

 

 

 

Arnold Blockerije    Michel Casteur                            …………………………….                             …………….