GR20131128 punt 31: Jeugd - Wijziging statuten jeugdraad

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 april 1996 houdende de goedkeuring van de wijziging van de statuten en het reglement van inwendige orde van de stedelijke jeugdraad;

 

Overwegende dat de statuten van de jeugdraad niet meer up to date zijn met de huidige werking en daarom gewijzigd worden;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt om de naam 'reglement van inwendige orde' te wijzigen naar 'huishoudelijk reglement';

 

Overwegende dat volgende aanpassingen van de statuten voorgesteld worden om de aangegeven redenen:

-         doel van de jeugdraad (Art. 1) aan te vullen om nog vollediger geformuleerd te zijn;

-         samenstelling en leden (Art. 2, 3 en 4) een aantal zaken te schrappen of te herformuleren omdat deze hetzij een verouderde inhoud of oubollige formulering hebben;

-         alle artikels die met de stuurgroep jeugdwerkbeleidsplan (JWBP) te maken hebben (Art. 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24 en 25) te schrappen omdat vanaf 2014 geen jeugdbeleidsplannen meer opgemaakt moeten worden en bijgevolg deze stuurgroep geen functie meer heeft;

-         toevoegen artikels over de samenstelling van de werkgroepen en de voorwaarden voor kandidaatstelling en toetreding bij de jeugdraad;

-         een aantal wijzigingen in de artikels over de werking (waarbij in de titel 'Stuurgroep' geschrapt wordt) om deze te vereenvoudigen;

-         toevoeging van een artikel over het huishoudelijk reglement, dat stipuleert dat de jeugdraad dit reglement zelfstandig kan goedkeuren;

 

Gelet op de goedkeuring van deze statuten door de algemene vergadering van de jeugdraad op 17 november 2013;

 

Overwegende dat de jeugdraad zelf nog een huishoudelijk reglement zal opmaken en goedkeuren;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

De gewijzigde statuten van de stedelijke jeugdraad worden goedgekeurd

 

Statuten van de Stedelijke Jeugdraad:

 

Art.1    De Stedelijke Jeugdraad heeft als doel:

            - te werken aan een volwaardig jeugdbeleid voor de stad en daaromtrent  adviezen te      verstrekken aan het stadsbestuur en/of derden;

            - een bestendig contactorgaan te zijn tussen de jeugd, de overheid en derden;

            - kansen te bieden tot gesprek en ontmoeting onder de verantwoordelijken van   jeugdinitiatieven;

            - het aanmoedigen, coördineren en/of organiseren van initiatieven in verband met de       jeugd;

            - een informatieve taak te vervullen ten behoeve van het georganiseerd jeugdwerk en de            niet georganiseerde jongeren.

            - de belangen van de jeugd behartigen en verdedigen

 

De jeugdraad beoogt hiermee een communicatie-, advies-, vertegenwoordigings- en overkoepelende functie te vormen voor de georganiseerde en niet georganiseerde jeugd.

 

Samenstelling en leden:

 

Art.2    De Jeugdraad is samengesteld uit : een Algemene Vergadering (A.V.), een Dagelijks Bestuur (D.B.), en een aantal samen te stellen werkgroepen.

 

Art.3    De Algemene Vergadering is samengesteld uit:

            1) Stemgerechtigde leden :

            - twee afgevaardigden per jeugdgroepering of instantie die met jeugd te maken heeft;

            - alle individueel geïnteresseerden die niet bij een georganiseerde groepering aangesloten          zijn.

            - twee afgevaardigden van de leerlingenraden van elke Ninoofse Secundaire School;

           

            2) Niet-stemgerechtigde leden

            - ambtshalve toegevoegde leden, m.n. de schepen van jeugd en de afgevaardigde(n) van de jeugddienst,

            - opgenomen leden, m.n. personen aanvaard omwille van hun bekwaamheid in de            jeugdsector.            (mogen + 35 jaar zijn);

            - de afgevaardigde(n) van iedere erkende stedelijke adviesraad.

 

Art.4    Het dagelijks bestuur is samengesteld uit:

Art.4.1.            1) Stemgerechtigde leden :

            - max. 3 vertegenwoordigers per jeugdgroepering;

            - de individueel geïnteresseerden die niet bij een georganiseerde groepering        aangesloten zijn en jonger dan 35 zijn

            2) Niet-stemgerechtigde leden:

            - de schepen van jeugd;

            - de afgevaardigde(n) van de stedelijke jeugddienst.

 

Art.4.2     In hun midden verkiezen de leden van het D.B. een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en eventueel enig andere functionaris.

 

Art.4.3.    De stemgerechtigde leden van het D.B. zijn om de twee jaar van rechtswege uittredend en herverkiesbaar. Een nieuw mandaat vangt aan per 1 september.

 

Art.5    Werkgroepen zijn samengesteld uit:

 

Art.5.1.    - minimum 1 lid van het DB

            - leden van de jeugdbewegingen en/of andere geïnteresseerden

 

Art.5.2     In hun midden kiezen de leden een voorzitter en secretaris

 

Art.6        Voorwaarden voor kandidaatstellingen:

 

Art.6.1.    Rekening houdend met art. 4 en 5 kan elk lid zich tot het begin van de eindstemming kandidaat stellen om deel uit te maken van het DB en/of een werkgroep.

 

Art.6.2.   De leden van de AV dienen aangesloten te zijn bij een vereniging die haar          werking hoofdzakelijk op het grondgebied van Ninove heeft. De individueel geïnteresseerden moeten in Ninove wonen of een betrokkenheid bij het jeugdbeleid van de stad kunnen aantonen.

 

Art.6.3.    De opgenomen leden, bedoeld onder artikel 3, moeten persoonlijk gevraagd     worden door het DB om deel uit te maken van de AV en/of DB en worden ter        goedkeuring voorgelegd op de AV.

 

Art.6.4.    De minimum leeftijd van de stemgerechtigde leden is 16 jaar en de maximumleeftijd is 35 jaar. Voor opgenomen leden is hierop een uitzondering.

 

Art.6.5.    De leden mogen geen enkel politiek mandaat uitoefenen, op welk niveau ook    (Gemeentelijk, Provinciaal, Gewestelijk, Federaal)

 

Art.7.       Toetredingsvoorwaarden

 

1) Om in aanmerking te komen voor aansluiting bij de jeugdraad moet elke jeugdvereniging, groepering of initiatief voldoen aan volgende voorwaarden:

- werking hebben op het grondgebied van Ninove

- minstens 5 bestuursvergaderingen per jaar houden;

- minstens 5 activiteiten organiseren per jaar (exclusief vergaderingen);

- een contactadres hebben voor informatieverkeer van en naar de jeugdraad;

 

2) Om toe te treden tot de jeugdraad moet de jeugdvereniging of individueel geïnteresseerde schriftelijk zijn of haar kandidatuur stellen bij het DB, dat op  zijn beurt de aanvaarding of weigering voorlegt aan de AV.

 

Art.8.       Beëindiging van het mandaat:

               Het mandaat van de leden van de AV, het DB en de werkgroepen stopt wanneer:

               - de termijn van het mandaat verstreken is;

- door schriftelijk of mondeling ontslag van de betrokkene;

- door intrekking van de opdracht van de betrokkene vanuit de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt. Deze intrekking moet schriftelijk ingediend worden bij de voorzitter of een andere functionaris van het DB;

- bij beslissing van de AV om het mandaat vroegtijdig te beëindigen;

– bij overlijden.

 

Werking Algemene Vergadering - Dagelijks Bestuur - Werkgroepen

 

Algemene vergadering:

 

Art.9    De Algemene Vergadering vergadert tenminste 3 maal per jaar.

 

Art.10  Alle beslissingen van de A.V., uitgezonderd de gevallen vermeld in art.15, worden getroffen         met een gewone meerderheid van stemmen.

 

Art.11  De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door         de ondervoorzitter, secretaris, penningmeester of enig ander lid van het D.B.

 

Art.12  Punten kunnen aan de agenda worden toegevoegd door ieder lid. De aanvraag om een punt toe te voegen moet ten minste 2 dagen voor de vergadering schriftelijk ingediend worden bij de voorzitter of bij de jeugddienst

            Een buitengewone algemene vergadering zal belegd worden op initiatief van tenminste 5            leden van de Jeugdraad. De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter           of enig ander lid van het DB, met een opgave van de gewenste punten op de agendaDeze buitengewone vergadering wordt binnen de maand bijeengeroepen.

 

Art.13  De A.V. is openbaar.

 

Art.14  De A.V. vergadert geldig, ongeacht het aantal der aanwezige leden ook zij.

            Alle stemmingen gebeuren openbaar bij naamafroeping of handopsteking, behoudens     behalve wanneer het over aanstellingen, ontslagen, beëindiging van mandaten of            persoonlijke aangelegenheden gaat. In dit geval is de stemming geheim. Stemmen bij volmacht is uitgesloten.

 

Art.15  Volgende beslissingen moeten goedgekeurd worden bij 2/3 meerderheid van de stemmen en mits aanwezigheid van 1/2 van de leden:

            - het voorstel tot wijziging van de statuten;

            - het voorstel tot uitsluiting van leden of van een vereniging;

            - het voorstel tot ontbinding van de Stedelijke Jeugdraad.

            Indien niet de 1/2 van de stemgerechtigde leden aanwezig is op deze A.V., zal      binnen de 4 weken een tweede vergadering plaatsvinden waarbij de stemming zal   doorgaan, ongeacht het aantal aanwezig stemgerechtigde leden.

 

DAGELIJKS BESTUUR

 

Art.16  Het D.B. vergadert wanneer ze dit nodig acht.

 

Art.17  Het D.B. behandelt de lopende zaken, bereidt de A.V. voor, stelt de dagorde ervan op en bepaalt            , met inachtneming van art.12, de data van de buitengewone vergadering.

            Het D.B. voert de beslissingen van de A.V. uit.

 

Art.18  Voor het vervullen van zijn taak kan het D.B. deskundigen uitnodigen op zijn vergaderingen          of de A.Ven opdrachten geven aan derden.

 

Art.19  De onkosten welke voortvloeien uit de werking van de jeugdraad, vallen ten laste van het stadsbestuur, onder de vorm van een jaarlijkse werkingssubsidie binnen de goedgekeurde budget van de stad.

 

 

Art.20  De A.V. of het D.B. kunnen werkgroepen met tijdelijk karakter samenstellen om bepaalde problemen te onderzoeken of taken op te nemen. De werkgroepen brengen op hun beurt verslag uit aan het D.B. en/of A.V.

 

Huishoudelijk reglement

 

Art.21. Als de jeugdraad dit nodig acht, kan ze een huishoudelijk reglement goedkeuren waarin de organisatie, de vorm en verdere werking van de jeugdraad en haar verschillende organen verder bepaald worden.