GR20131128 punt 3: Politie - aankoop van een personenvoertuig voor de wijkdienst

De raad

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen (BS 12 februari 2007 en BS 29 augustus 2011);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten voor de klassieke sectoren (BS 9 augustus 2011);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels (BS 14 februari 2013);

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de WGP;

 

Gelet op de omzendbrief van 26 november 2002 van de provinciegouverneur betreffende het dubbel toezicht op politiemateries;

 

Gelet op het raamcontract DSA 2012 R3 500 van de Federale Politie, waarbij door hen de wet op de overheidsopdrachten werd gerespecteerd en toegepast voor de aankoop van politie- en anonieme voertuigen ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en Defensie;

 

Overwegende dat de wijkdienst momenteel beschikt over 5 voertuigen:

 

Type voertuig

Nummerplaat

Km-stand op (september 2013)

Opel Astra

SHU 245

151.156 km

Peugeot 106

228 AHY

94.419 km

Chevrolet

231 AHY

75.317 km

Chevrolet

JWN 022

69.299 km

Renault

YMJ 739

29.665 km

 

Overwegende dat het voertuig Opel Astra met nummerplaat SHU 245, dat in gebruik werd genomen op 24 november 1999, door intensief gebruik dringend aan vervanging toe is. Het voertuig zal buiten dienst gesteld worden en na demontage van de politietoebehoren openbaar verkocht worden tijdens de jaarmarkt;

 

Overwegende dat de wijkdienst de voorkeur geeft aan een volledig uitgerust personenvoertuig dat voldoende comfort en veiligheid biedt zowel voor de bestuurder als de passagiers;

 

Overwegende dat de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, de striping van een politievoertuig heeft opgenomen in het normenboek dat erop wijst dat ook op het gebied van voertuigen gestreefd wordt naar uniformiteit;

 

Overwegende dat deze aankoop wordt geraamd op maximum €17.500 inclusief btw.;

 

Overwegende dat voor de dekking van deze uitgaven voldoende kredieten beschikbaar zijn in de begroting 2013 – buitengewone dienst onder artikelnummer 330/743-52;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

 

Goedkeuring wordt gegeven aan de aankoop van een personenvoertuig voor de wijkdienst van de lokale politie van Ninove.

 

Artikel 2

 

De opdracht zal via het raamcontract DSA 2012 R3 500 van de Federale Politie gegund worden tegen de prijs van maximum € 17.500 inclusief btw.