GR20131128 punt 25: Lokale economie - invoering stedelijke geschenkbon - goedkeuring

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het verslag van de vergadering van de middenstandsraad;

 

Overwegende dat het stadsbestuur de handelaars in Ninove wil ondersteunen door het invoeren van de stedelijke geschenkbon;

 

Overwegende dat deze geschenkbon door de stad zal geschonken worden bij diverse gelegenheden zoals de viering van gouden, diamanten of briljanten huwelijksverjaardagen, jubileumvieringen voor 100-jarigen, ter vervanging van de sociale premies voor het stadspersoneel enz., als beloning voor vrijwilligerswerk, enz.;

 

Overwegende dat deze geschenkbons ook door het publiek kunnen worden aangekocht bij de dienst toerisme, de dienst CC of bib en bij de onthaalbalie van het nieuw stadhuis;

 

Overwegende dat de geschenkbons kunnen worden gebruikt bij deelnemende handelszaken in onze stad;

 

Overwegende dat alle uitbaters van handelspanden gevestigd in Ninove zich kunnen inschrijven;

 

Overwegende dat enkel deelnemende zaken de geschenkbon mogen aanvaarden en de tegenwaarde terugbetaald krijgen door de stad;

 

Overwegende dat deelname aan dit initiatief gratis is;

 

Overwegende dat een aantal afspraken kunnen worden gebundeld in een afsprakennota "stedelijke geschenkbon - richtlijnen deelnemende handelszaken";

 

Overwegende dat het opportuun is bonnen aan te maken met een nominale waarde van € 5,00, € 10,00, €25,00 en € 50,00;

 

Overwegende dat in het budget 2013 AR 613029 BI 050000 AP 26 kredieten voorzien zijn voor de ondersteuning van de lokale economie;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het principe tot het invoeren van een stedelijke geschenkbon ter ondersteuning van de handelaars in Ninove wordt goedgekeurd.

Deze geschenkbons zullen zowel door de stad worden geschonken bij diverse gelegenheden als door het publiek kunnen worden aangekocht bij de diensten toerisme, cultuur en de onthaalbalie van het nieuw stadhuis.

 

Vervallen en niet gebruikte geschenkbonnen worden niet terugbetaald.

 

Artikel 2

 

De hiernavolgende afsprakennota "stedelijke geschenkbon – richtlijnen deelnemende handelaars" wordt goedgekeurd:

 

Stedelijke geschenkbon - richtlijnen deelnemende handelaars

 

1. Algemeen

 

De geschenkbon wordt uitgegeven door de stad Ninove. Met deze geschenkbon kan men terecht in een groot aantal handelszaken in Ninove en haar deelgemeenten. De bon wordt geschonken door de stad Ninove bij diverse gelegenheden zoals de viering van gouden, diamanten of briljanten huwelijksverjaardagen, jubileumviering voor 100-jarigen, ter vervanging van de sociale premies van het stadspersoneel, enz.

De geschenkbon kan door het publiek worden aangekocht bij de diensten cultuur, toerisme en de onthaalbalie van het stadhuis aan de Centrumlaan 100 te Ninove.

 

2. Registreren als deelnemende handelaar

 

Wie?

Alle uitbaters van handelszaken gevestigd op het grondgebied van de stad Ninove kunnen zich inschrijven als deelnemende handelaar. Enkel deelnemende handelaars mogen geschenkbonnen aanvaarden en krijgen de tegenwaarde terugbetaald door de stad.

 

Hoe inschrijven, uitschrijven en gegevens wijzigen?

Inschrijven als deelnemende handelaar kan via de dienst lokale economie, Centrumlaan 100 9400 Ninove, tel. 054 31 32 66, e-mail: lokale.economie@ninove.be.

De deelnemende handelaar dateert en ondertekent deze richtlijnen en het inschrijvingsformulier en stuurt één exemplaar terug naar de dienst lokale economie. Na ondertekening wordt de handelaar opgenomen als deelnemende handelaar.

De richtlijnen en het inschrijvingsformulier zijn terug te vinden op de webstek of kunnen opgevraagd worden bij de dienst lokale economie.

Uitschrijven kan eveneens via de dienst lokale economie.

Als de gegevens van een deelnemende zaak veranderen of bij het stopzetten van de zaak in Ninove moet dit eveneens onmiddellijk gemeld worden bij de dienst lokale economie.

 

Hoeveel bedraagt de instapprijs?

Deelname aan dit initiatief is gratis.

 

Hoe word ik herkend als deelnemende handelaar?

Iedereen die de bon krijgt, krijgt ook een lijst met de deelnemende handelszaken. De lijst is ook beschikbaar via de webstek van de stad. Om de lijst up to date te houden is het belangrijk dat iedere wijziging van de handelszaak onmiddellijk wordt doorgegeven aan de dienst lokale economie.

De deelnemende handelaar verklaart zich dan ook akkoord dat de commerciële gegevens van de handelszaak op de stedelijke webstek en via de stedelijke kanalen gecommuniceerd worden in het kader van de stedelijke geschenkbon.

 

3. Aanvaarden van geschenkbon

 

Hoe herken ik een valse bon?

Elke bon heeft een uniek nummer en een reliëfstempel van het stadsbestuur Ninove.

Bij twijfel contacteert de deelnemende handelaar best het stadsbestuur.

 

Geldigheid van de bon

De geschenkbon is voor de gebruiker één jaar geldig vanaf de uitgiftedatum. De vervaldatum wordt geschreven op de voorzijde van de geschenkbon. Handelaars mogen geen vervallen bonnen aanvaarden.

De geschenkbon moet gedurende het hele jaar aanvaard worden, ook tijdens de koopjesperiode.

De stad kan te allen tijde beslissen om geen geschenkbonnen meer uit te delen. De geschenkbonnen in omloop zullen in dat geval nog behandeld worden conform de geldende afspraken.

 

Moet er geld teruggegeven worden op de geschenkbon?

Neen. De waarde van de aankoop moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de geschenkbon.

 

4. Wat met ontvangen geschenkbons?

 

Waar kan ik terecht?

De geschenkbon(s) moet(en) samen met het terugbetaalformulier door de handelaar ingeleverd worden bij de dienst lokale economie. Enkel volledige bonnen worden aanvaard. De handelaar ontvangt bij afgifte van de bon(s) een ontvangstbewijs.

 

Hoe krijg ik mijn geld?

Na inlevering van de bonnen bij de dienst lokale economie, wordt de tegenwaarde op het door de handelaar doorgegeven rekeningnummer gestort. Indien het rekeningnummer gewijzigd wordt, moet de handelaar dit schriftelijk en spontaan doorgeven aan de dienst lokale economie.

 

Hoe lang kan ik een bon inwisselen?

Elke bon is één jaar geldig. Na de vervaldatum van de bon heeft de deelnemende handelaar nog 3 maanden de tijd om de geschenkbon bij het stadsbestuur in te wisselen.

Let op: Vervallen geschenkbonnen mogen door de deelnemende handelaars niet aanvaard worden. Drie maanden na de vervaldatum wordt de geschenkbon niet meer terugbetaald!

 

Meer info:

Dienst lokale economie – Tel. 054 31 32 66 – lokale.economie@ninove.be

 

 

Voor ontvangst en akkoord,

(datum + naam en handtekening handelaar)

 

Artikel 3

 

Aan de dienst personeel wordt opdracht gegeven om de rechtspositieregeling van het stadspersoneel aan te passen.

 

Aan de dienst sociale zaken wordt opdracht gegeven om het reglement over de betoelaging van de huwelijksjubilarissen, 100-jarigen, enz. aan te passen.

 

In samenspraak met de dienst financiën wordt een intern controlesysteem opgezet.

 

Artikel 4

 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de heer financieel beheerder en de diensten personeel, cultuur, informatie, sociale zaken en toerisme.