GR20131128 punt 24: Openbare werken - NIV 3010 RioP-project Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat - goedkeuring overeenkomsten voor de vestiging van erfdienstbaarheden - koopovereenkomsten - afstand van pacht - terreinbeschrijvingen

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2012 waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen de NV Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar en de stad Ninove voor het gecombineerd uitvoeren van de projecten 21.756 van Aquafin (aansluiting Eichemstraat – afkoppeling Voordebeek), het project NIV 3010 van Aquafin in opdracht van RioP (Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat) en de verfraaiing van de wegenis in de Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat (gelegen buiten de werkzone van Aquafin) en het erosieproject ten noorden van de Berrebroeckstraat, werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2013 waarbij het addendum bij de overeenkomst voor de studieopdracht uit te voeren door het studiebureau Astro-plan voor het project 21.756 voor de aansluiting van de Eichemstraat, de afkoppeling van de Voordebeek en het RioP-project NIV 3010 Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Raitssestraat van Aquafin werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2013 waarbij de dienstverleningsovereenkomst met de NV Aquafin inzake het uitvoeren van de grondverwervingen en het opmaken van de akten voor de wegen- en rioleringswerken in de Berrebroeckstraat en het erosieproject ten noorden van de Berrebroeckstraat werd goedgekeurd;

 

Gelet op voornoemde gemeenteraadsbeslissing waarbij het verlijden van minimaal 23 onteigeningsakten voor een totale raming van € 16.100 door notaris Edgard Van Oudenhove uit Denderhoutem werd goedgekeurd;

 

Gelet op voornoemde gemeenteraadsbeslissing waarbij eveneens de ontwerpovereenkomsten voor de vestiging van een recht van opstal, afstand van pacht, vestiging van erfdienstbaarheid voor de aanleg van een RWA-leiding, verkoopsbelofte voor de aanleg van een RWA-leiding en de beheersovereenkomst erosiebestrijding voor de aanleg van een grasbufferstrook werden goedgekeurd;

 

Overwegende dat het schattingsverslag opgemaakt door de NV Aquafin met betrekking tot de toe te kennen vergoedingen voor de realisatie van het erosieproject ten noorden van de Berrebroeckstraat ten bedrage van € 34.001,03 werd goedgekeurd evenals het schattingsverslag opgemaakt door de NV Aquafin met betrekking tot de toe te kennen vergoedingen voor de uitvoering van de wegeniswerken ten bedrage van € 12.666,16 en de vergoedingen voor tuinexpertises geraamd op € 1.032;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2013 waarbij de onteigeningsplannen en de onteigeningstabellen voor de uitvoering van de grondinnemingen, de vestiging van erfdienstbaarheden en de tijdelijke werkzones voorlopig werden goedgekeurd en waarbij het college van burgemeester en schepenen werd belast met het houden van een openbaar onderzoek;

 

Overwegende dat van 13 juni 2013 tot 28 juni 2013 een openbaar onderzoek werd georganiseerd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 september 2013 waarbij de afsplitsing van het erosieproject van het globale dossier voor het project 21.756 voor de aansluiting van de Eichemstraat, de afkoppeling van de Voordebeek en het RioP project NIV 3010 Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat van Aquafin, werd goedgekeurd;

 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek waaruit blijkt dat 2 bezwaarschriften werden ingediend;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 waarbij de twee bezwaren ontvankelijk doch ongegrond werden verklaard en waarbij het onteigeningsplan en de onteigeningstabel definitief werden goedgekeurd;

 

Gelet op de brief van Aquafin met als bijlage de volgende door de eigenaars/pachters getekende overeenkomsten voor de grondinnemingen 1 tot en met 9 in het project RioP - NIV3010:

- overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheid op het perceel sectie A nr. 218B tussen de stad Ninove en de heer en mevrouw André en Linda Vergalle-Christiaens, Eichemstraat 116 te 9400 Ninove mits de prijs van 27 euro;

- koopovereenkomst voor een gedeelte van het perceel sectie A nr. 218B voor een oppervlakte van 794 m2 tussen de stad Ninove en de heer en mevrouw André en Linda Vergalle-Christiaens, Eichemstraat 116 te 9400 Ninove mits de prijs van € 2.471,33;

- afstand van pacht voor het perceel sectie A nr. 218B voor een oppervlakte van 794 m2 voor de heer Willy Van Der Linden, Berrebroeckstraat 68 te 9406 Outer mits de prijs van € 659,02

- terreinbeschrijving van het perceel, kadastraal gekend sectie A 218b

- koopovereenkomst voor een gedeelte van de percelen sectie B nrs. 1059A, 1060R en 1060S voor een oppervlakte van 206 m2 tussen de stad Ninove en de heer en mevrouw Walter en Godelieve Clerebaut-Vande Velde, Berrebroeckstraat 74 te 9406 Outer mits de prijs van € 6.788,37

- terreinbeschrijving van de percelen sectie A nrs. 1059a, 1060r en 1060s

- koopovereenkomst voor een gedeelte van de percelen sectie B nrs. 1060Z en 1060V voor een oppervlakte van 29 m2 tussen de stad Ninove en mevrouw Georgina Boumon, Berrebroeckstraat 68 te 9406 Outer, de heer Willy Van Der Linden, Berrebroeckstraat 68 te 9406 Outer en de heer Paul Van Der Linden, Route Du Bois Au Loup 11 te F 41700 Choussy mits de prijs van € 5.991,56

- overeenkomst uitwinningsschade voor een gedeelte van het perceel sectie B nrs. 1060Z en voor een oppervlakte van 29 m2 tussen de stad Ninove en de heer Willy Van Der Linden, Berrebroeckstraat 68 te 9406 Outer mits de prijs van € 25

- de terreinbeschrijving van de percelen sectie B nrs. 1060z en 1060 v;

- koopovereenkomst voor een gedeelte van het perceel sectie B nr. 1060Y voor een oppervlakte van 14 m2 tussen de stad Ninove en de heer Erik Schutyser, Berrebroeckstraat 66 te 9406 Outer, de heer Luc Schutyser, Eichemstraat 140 te 9406 Outer en mevrouw Petra Schutyser, Lepelstraat 5B te 9400 Ninove mits de prijs van € 3.486

- terreinbeschrijving van het perceel sectie B 1060 y

- koopovereenkomst voor een gedeelte van het perceel sectie B nr. 1062 voor een oppervlakte van 218 m2 tussen de stad Ninove en mevrouw Lutgarde Wynant, Langestraat 105 te 9473 Welle en mevrouw Godelieve Wynant, Steenveldlaan 49 te 9470 Denderleeuw mits de prijs van € 678,53

- afstand van pacht voor een gedeelte van het perceel sectie B nr. 1062 voor een oppervlakte van 218 m2 voor de heer Hans Van Ongeval, Rietstraat 20 te 9400 Ninove mits de prijs van 180,94 euro

- terreinbeschrijving van het perceel sectie B nr. 1062

- koopovereenkomst voor een gedeelte van het perceel sectie B nr. 1069 voor een oppervlakte van 103 m2  tussen de stad Ninove en de heer en mevrouw Christiaan en Linda Tuypens-Debbaut, Wilderstraat 95 te 9400 Ninove mits de prijs van € 320,59

- terreinbeschrijving van het perceel sectie B 1069;

 

Overwegende dat bovengenoemde documenten na goedkeuring zullen worden opgestuurd naar Aquafin conform de onderschreven dienstverleningsovereenkomst voor het uitvoeren van de grondverwervingen en het opmaken van de onteigeningsakten door notaris Edgard van Oudenhove uit Denderhoutem;

 

Overwegende dat voor de financiering van deze uitgaven in het budget 2013 onder WEG 2012/001, Ar 224007, BI 020000 en AP 57, een bedrag van € 200.000 is ingeschreven;

 

Beslist,

 

 

met 22 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)
8 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

 

Artikel 1

De overeenkomsten tot vestiging van erfdienstbaarheden, de koopovereenkomsten, de overeenkomsten voor afstand van pacht, de terreinbeschrijvingen en de overeenkomsten voor de vergoeding van de uitwinningsschade opgemaakt door Aquafin in het kader van de uitvoering van het project RioP, Berrebroeckstraat-Cauterdreef, worden goedgekeurd als volgt:

- overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheid op het perceel sectie A nr. 218B tussen de stad Ninove en de heer en mevrouw André en Linda Vergalle-Christiaens, Eichemstraat 116 te 9400 Ninove mits de prijs van 27 euro;

- koopovereenkomst voor een gedeelte van het perceel sectie A nr. 218B voor een oppervlakte van 794 m2 tussen de stad Ninove en de heer en mevrouw André en Linda Vergalle-Christiaens, Eichemstraat 116 te 9400 Ninove mits de prijs van € 2.471,33;

- afstand van pacht voor het perceel sectie A nr. 218B voor een oppervlakte van 794 m2 voor de heer Willy Van Der Linden, Berrebroeckstraat 68 te 9406 Outer mits de prijs van € 659,02

- terreinbeschrijving van het perceel, kadastraal gekend sectie A 218b

- koopovereenkomst voor een gedeelte van de percelen sectie B nrs. 1059A, 1060R en 1060S voor een oppervlakte van 206 m2 tussen de stad Ninove en de heer en mevrouw Walter en Godelieve Clerebaut-Vande Velde, Berrebroeckstraat 74 te 9406 Outer mits de prijs van € 6.788,37

- terreinbeschrijving van de percelen sectie A nrs. 1059a, 1060r en 1060s

- koopovereenkomst voor een gedeelte van de percelen sectie B nrs. 1060Z en 1060V voor een oppervlakte van 29 m2 tussen de stad Ninove en mevrouw Georgina Boumon, Berrebroeckstraat 68 te 9406 Outer, de heer Willy Van Der Linden, Berrebroeckstraat 68 te 9406 Outer en de heer Paul Van Der Linden, Route Du Bois Au Loup 11 te F 41700 Choussy mits de prijs van € 5.991,56

- overeenkomst uitwinningsschade voor een gedeelte van het perceel sectie B nrs. 1060Z en voor een oppervlakte van 29 m2 tussen de stad Ninove en de heer Willy Van Der Linden, Berrebroeckstraat 68 te 9406 Outer mits de prijs van € 25

- de terreinbeschrijving van de percelen sectie B nrs. 1060z en 1060 v;

- koopovereenkomst voor een gedeelte van het perceel sectie B nr. 1060Y voor een oppervlakte van 14 m2 tussen de stad Ninove en de heer Erik Schutyser, Berrebroeckstraat 66 te 9406 Outer, de heer Luc Schutyser, Eichemstraat 140 te 9406 Outer en mevrouw Petra Schutyser, Lepelstraat 5B te 9400 Ninove mits de prijs van € 3.486

- terreinbeschrijving van het perceel sectie B 1060 y

- koopovereenkomst voor een gedeelte van het perceel sectie B nr. 1062 voor een oppervlakte van 218 m2 tussen de stad Ninove en mevrouw Lutgarde Wynant, Langestraat 105 te 9473 Welle en mevrouw Godelieve Wynant, Steenveldlaan 49 te 9470 Denderleeuw mits de prijs van € 678,53

- afstand van pacht voor een gedeelte van het perceel sectie B nr. 1062 voor een oppervlakte van 218 m2 voor de heer Hans Van Ongeval, Rietstraat 20 te 9400 Ninove mits de prijs van 180,94 euro

- terreinbeschrijving van het perceel sectie B nr. 1062

- koopovereenkomst voor een gedeelte van het perceel sectie B nr. 1069 voor een oppervlakte van 103 m2  tussen de stad Ninove en de heer en mevrouw Christiaan en Linda Tuypens-Debbaut, Wilderstraat 95 te 9400 Ninove mits de prijs van € 320,59

- terreinbeschrijving van het perceel sectie B 1069.

 

Artikel 2

Deze beslissing wordt samen met voornoemde documenten voor verdere afhandeling opgestuurd naar Aquafin.