GR20131128 punt 19: Openbare werken - voetweg nr. 66 - definitief voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing van de voetweg nr. 66 te Denderwindeke nabij de Krepelstraat over een afstand van 110,45 meter - gunstig advies.

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de artikelen 27, 28 en 29 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen;

 

Gelet op de aanvraag van 7 juni 2013 van de heer en mevrouw Ronny en Christel Van Oudenhove – Vanderpoorten, Krepelstraat 109 te Denderwindeke, tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nummer 66 te Denderwindeke nabij de Krepelstraat over een lengte van 110,45 meter;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 september 2013 waarbij het voorlopig voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 66 te Denderwindeke over een afstand van 110,45 meter gunstig werd geadviseerd;

 

Overwegende dat een openbaar onderzoek werd ingesteld van 25 september 2013 tot 10 oktober 2013 en dat geen bezwaarschriften werden ingediend;

 

Gelet op het getuigschrift van ruchtbaarheid waaruit blijkt dat de wettelijke voorschriften betreffende dat openbaar onderzoek werden vervuld en dat het dossier met alle erbij horende stukken gedurende minstens 15 kalenderdagen ter inzage van het publiek werd gelegd;

 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

 

Overwegende dat het aan te bevelen is het definitief voorstel tot het gedeeltelijk verplaatsen van de voetweg nr 66 te Denderwindeke nabij de Krepelstraat gunstig te adviseren;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

 

Het definitief voorstel tot het gedeeltelijk verplaatsen van de voetweg nr 66 te Denderwindeke nabij de Krepelstraat over een afstand van 110,45 meter wordt gunstig geadviseerd.

 

Artikel 2

 

Het dossier wordt voor verdere afhandeling samen met het gunstig advies van de gemeenteraad opgestuurd naar de provincie Oost-Vlaanderen.