GR20131128 punt 18: Erediensten - visienota "Toekomst Ninoofse parochiekerken" - goedkeuring

De raad

 

Gelet op de conceptnota "Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk", goedgekeurd door de Vlaamse regering op 24 juni 2013;

 

Gelet op de brief van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, waarin hij vraagt om op het lokale niveau een langetermijnvisie op het kerkenbestand uit te werken en de resultaten op te nemen in de meerjarenplanning;

 

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor gebouwen voor de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria, inzonderheid op artikel 8;

 

Overwegende dat voor de subsidiëring van niet-beschermde gebouwen van de eredienst een advies van het erkend representatief orgaan van de eredienst wordt gevoegd en een advies van het college van burgemeester en schepenen waaruit blijkt dat, behalve voor de subsidieaanvraag voor de studies voor herbestemming, uit die adviezen moet blijken dat het gebouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd een gebouw van de eredienst blijft in de langetermijnvisie op de gebouwen van de eredienst in de gemeente;

 

Gelet op het ontwerp van visienota "Toekomst voor de Ninoofse parochiekerken";

 

Gelet op het verslag van de vergadering met het Centraal kerkbestuur van 14 november 2013;

 

Overwegende dat uit het verslag blijkt dat geen fundamentele wijzigingen geformuleerd werden op de conceptnota;

 

Overwegende dat de visienota opgevat is als een proces dat verder zal besproken worden (en gerealiseerd worden) met o.a. het bisdom (erkend representatief orgaan), de kerkfabrieken, het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur, de bedienaars van de eredienst (pastoors);

 

Overwegende dat naar aanleiding van de bespreking van de budgetten op de gemeenteraad jaarlijks zal gerapporteerd worden over de voortgang van het proces;

 

Beslist,

 

met 23 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

8 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

Artikel 1

 

De visienota "Toekomst voor de Ninoofse parochiekerk" wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Er zal jaarlijks naar aanleiding van de bespreking van de budgetten op de gemeenteraad gerapporteerd worden over de voortgang van het proces.