GR20131128 punt 10: Logistiek/patrimoniumbeheer - verhuur van twee loodsen Pollare-Dorp 75 - goedkeuring - goedkeuring gebruiksovereenkomsten

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad op 9 april 2009 eigenaar is geworden van de schrijnwerkerij Pollare-Dorp 75 te Pollare, die twee loodsen en aanpalende gronden omvat;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2009 waarbij de loods en aanpalende grond grenzend aan weg nr. 2, kadastraal gekend Ninove 8e afdeling sectie A nr. 64a/deel, met een oppervlakte van 19a 56ca werd verhuurd aan de bvba Van Mulder, Pollare-Dorp 75, 9401 Pollare voor een periode van drie jaar en tegen een maandelijkse huurprijs van € 500, en waarbij de loods en aanpalende grond, grenzend aan perceel nr. 63, kadastraal gekend Ninove 8e afdeling sectie A nr. 64a/deel, met een oppervlakte van 30a 14ca werd verhuurd aan de heer Ives Van Ongeval, Schuitstraat 15A, 9401 Pollare voor een periode van drie jaar en tegen een maandelijkse huurprijs van € 200;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 september 2012 waarbij de overeenkomsten voor de verhuur van de twee loodsen Pollare-Dorp 75 werden vernieuwd voor een periode van 1 jaar;

 

Overwegende dat de gebruiksovereenkomsten eind oktober 2013 verlopen zijn;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 augustus 2013 waarbij enerzijds de gebruiksovereenkomsten met bvba De Mulder en Ives Van Ongeval niet worden verlengd en anderzijds aan het AGB DN toelating wordt verleend om de loodsen Pollare-Dorp 75 in gebruik te nemen voor de stockage van goederen van uitzettingen;

 

Gelet op de brieven van 4 september 2013 van de heer Ives Van Ongeval en de heer Julien Van Mulder waarbij zij allebei vragen de huurovereenkomst te verlengen tot eind juni 2014, omdat ze door een plotse verhuis economische schade zullen lijden;

 

Overwegende dat aan de heer Ives Van Ongeval een gedeelte van het terrein voor een oppervlakte van 500m² zal worden verhuurd tot eind april 2014;

 

Gelet op het ontwerp van gebruiksovereenkomst tussen de stad en de heer Ives Van Ongeval;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

 Artikel 1

 

Aan de heer Ives Van Ongeval, Brakelsesteenweg 371, 9406 Ninove wordt een gedeelte van het terrein, grenzend aan perceel nr. 63, kadastraal gekend Ninove 8e afdeling sectie A nr. 64a/deel, voor een oppervlakte van 500 m², in gebruik gegeven, tot eind april 2014, tegen een maandelijkse huurprijs van € 50.

 

Artikel 2

 

Het ontwerp van gebruiksovereenkomst wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de kandidaat-huurder een overeenkomst te ondertekenen.