GR20131128 punt 1: Politie - personeel - vervanging van een commissaris van politie - diensthoofd gerechtelijke dienst en dienst intern toezicht - aanpassing samenstelling selectiecommissie

De raad

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II, artikelen 41 t.e.m. 43;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezone;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2002 houdende de vaststelling van de formatie van het operationeel en administratief en logistiek kader, gewijzigd bij de gemeenteraadsbesluiten van 26 mei 2005, 21 juni 2007 en 21 juni 2012 voor wat betreft het operationeel kader;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 januari 2013 houdende de kennisname van de detachering op 1 februari 2013 van commissaris van politie Angelo Pavoncelli van de lokale politie Ninove naar de Dienst Enquêtes van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2013 houdende goedkeuring van de vervanging van een commissaris van politie – diensthoofd gerechtelijke dienst en dienst intern toezicht;

 

Gelet op de aanwezigheid van de waarnemend korpschef van de lokale politie Ninove bij de bespreking van onderhavige beslissing;

 

Overwegende dat in de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2013 houdende de vervanging van een commissaris van politie – diensthoofd gerechtelijke dienst en dienst intern toezicht de samenstelling van de selectiecommissie als volgt werd bepaald:

  1. korpschef of de door hem aangewezen officier – ten minste bekleed met de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking – voorzitter;
  2. twee officieren van een korps van de lokale politie, die ten minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking van officier;
  3. een officier van de federaal gerechtelijke dienst, die ten minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking van officier;

 Overwegende dat in artikel VI.II.41 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten vermeldt dat de "plaatselijke selectiecommissie voor officieren van de lokale politie", uit maximum vijf leden, de voorzitter inbegrepen, kan bestaan en zij uit een onpaar aantal leden, de voorzitter inbegrepen, moet bestaan;

 

Overwegende dat in de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2013 houdende de vervanging van een commissaris van politie – diensthoofd gerechtelijke dienst en dienst intern toezicht de selectiecommissie een even aantal leden telt;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

De gemeenteraad voegt nog één bijzitter toe aan de plaatselijke selectiecommissie voor de vacante betrekking van commissaris van politie – diensthoofd gerechtelijke dienst en dienst intern toezicht.

 

Artikel 2

Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor commissaris van politie – diensthoofd gerechtelijke dienst en dienst intern toezicht wordt als volgt bepaald:

  1. korpschef of de door hem aangewezen officier – ten minste bekleed met de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking – voorzitter;
  2. twee officieren van een korps van de lokale politie, die ten minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking van officier;
  3. een officier van de federaal gerechtelijke dienst, die ten minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking van officier;
  4. een officier van een korps van de lokale politie of van de federale politie die ten minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking van officier;

 Een secretaris, aangewezen door de korpschef, staat de plaatselijke selectiecommissie voor officieren bij.

 

Artikel 3

Overeenkomstig artikel 86,3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.