GR20131128 korte agenda

Politie

1. Politie - personeel - vervanging van een commissaris van politie - diensthoofd gerechtelijke dienst en dienst intern toezicht - aanpassing samenstelling selectiecommissie

2. Politie - aankoop van een anoniem personenvoertuig

3. Politie - aankoop van een personenvoertuig voor de wijkdienst

4. Politie - aankoop, leveren, plaatsen en indienststellen van een kast met badgelezer voor het opbergen van radio's, fototoestellen, gps- en gsm-toestellen, …

 

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

5. Secretariaat - intercommunale Westlede - buitengewone algemene vergadering - dinsdag 3 december 2013 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

6. Secretariaat - Fingem - buitengewone algemene vergadering - donderdag 19 december 2013 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

7. Secretariaat - Solva - algemene vergadering op dinsdag 10 december 2013 om 18.15 uur - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

8. Secretariaat - Ilva - algemene vergadering - maandag 16 december 2013 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

 

Logistiek/patrimoniumbeheer

9. Logistiek/patrimoniumbeheer - onteigening om reden van openbaar nut van de administratieve gebouwen Bevrijdingslaan 1, 7 en 9 te Ninove - stopzetting onteigeningsprocedure - intrekking gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2013

10. Logistiek/patrimoniumbeheer - verhuur van twee loodsen Pollare-Dorp 75 - goedkeuring - goedkeuring gebruiksovereenkomsten

11. Logistiek/patrimoniumbeheer - scholengemeenschap Geni - aankoop meubilair - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden

Onderwijs

12. Onderwijs - stedelijke basisscholen Voorde-Appelterre en Seringen-Nederhasselt - overeenkomst tussen schoolbestuur en schoolraad - goedkeuring

13. Onderwijs - stedelijke kleuterschool Parklaan-Denderwindeke en stedelijke lsagere School Denderwindeke - overeenkomst tussen schoolbestuur en schoolraad - goedkeuring

14. Onderwijs - schoolraad stedelijke basisscholen Voorde-Appelterre en Seringen-Nederhasselt en schoolraad stedelijke kleuterschool Parklaan-Denderwindeke en stedelijke lagere school Denderwindeke - samenstelling geleding lokale gemeenschap - akteneming

 

Financiën

15. Gemeentebelastingen - retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - hernieuwing

16. Gemeentebelastingen - retributie op het plaatsen van advertenties in het stedelijk informatieblad - aanpassing

17. Kerkfabrieken - meerjarenplan 2014 - 2019 - goedkeuring

18. Erediensten - visienota "Toekomst Ninoofse parochiekerken" - goedkeuring

 

Grondgebiedzaken

Openbare werken

19. Openbare werken - voetweg nr 66 - definitief voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing van de voetweg nr 66 te Denderwindeke nabij de Krepelstraat over een afstand van 110,45 meter - gunstig advies.

20. Project 21.756 (aansluiting Eichemstraat-afkoppeling Voordebeek) - Niv 3010 RioP-project Ninove/Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat - Verfraaiing wegenis Eichemstraat/Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat - Erosieproject ten noorden van de Berrebroeckstraat - Definitieve goedkeuring onteigeningsplan en -tabel

21. Openbare werken - wegen- en rioleringswerken in de Eichemstraat, de Berrebroeckstraat, de Cauterdreef en de Ratissestraat - afkoppeling Voordebeek - goedkeuring ontwerp - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - aanvraag gewestbijdrage

22. Openbare werken - afkoppelen inlaten Pollarebaan en riolering Pollarestraat met aanleg van fietspaden - project NIV 3005 - goedkeuring proces-verbaal van schatting, ontwerp van koopovereenkomsten, koopovereenkomst van ondergrondse inneming met gedeeltelijke bovengrondse inneming, koopovereenkomst en vestiging van erfdienstbaarheid RWA, verklaring van afstand van pacht en formulier terreinbeschrijving - aanstellen notaris voor het verlijden van de akten

23. Openbare werken - goedkeuring openbare verlichting Geraardsbergsesteenweg, Scheidestraat, Cyriel Prieelsstraat, Krepelstraat, fietspad Okegem (intelligent street light), Eggerstraat-Noord, Kloostersstraat, Zevenkotenstraat, Kleine Rijstraat, Bleekstraat, Koffiestraat, Preulegem(project SHM Denderstreek), Stationsstraat

24. Openbare werken - NIV 3010 RioP-project Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat - goedkeuring overeenkomsten voor de vestiging van erfdienstbaarheden - koopovereenkomsten - afstand van pacht - terreinbeschrijvingen

 

Lokale economie

25. Lokale economie - invoering stedelijke geschenkbon - goedkeuring

26. Lokale economie - intergemeentelijke samenwerking regie sociale economie Aalst, Lede, Denderleeuw, Haaltert, Erpe-Mere en Ninove - Vaststellen van overeenkomst met statutaire draagkracht voor de interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid "Handel samen & sociaal"

27. Lokale economie - projectoproep handelskernversterkende maatregelen - visie op het detailhandelsapparaat - afbakening van de kernwinkelgebieden - subsidiereglement voor gevelrenovatie in de deelgemeenten - goedkeuring

 

Vrijetijdszaken

Cultuur en evenementen

28. Cultuur - legaat Van Liefferinge - schenking universiteit Gent

29. cultuur - nieuwe straatnaam - Literberg - goedkeuring principe

30. Evenementen - aanstelling lid stedelijke feestcommissie - afvaardiging namens de CD&V-fractie

 

Jeugd

31. Jeugd - Wijziging statuten jeugdraad

32. Jeugd - goedkeuring convenant met CAW Oost-Vlaanderen

 

AGB De kleine Dender

33. Sport - autonoom gemeentebedrijf Ninove - verlenen van een investeringssubsidie

 

Vragen, voorstellen en interpellaties

Secretariaat

34. Interpellatie - Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vraag van raadslid Rassaerts: verkeersproblemen bij het in- en uitrijden van de Kwadestraat-noord te Meerbeke

35. Interpellatie - niet tijdig beantwoorde vraag van raadslid Van Eeckhout: verkeersaanduidingen bij de werken aan het kruispunt "Den Dollar"

36. Motie van raadslid Joost Arents aan het college van burgemeester en schepenen om de nodige stappen te ondernemen om de onveilige oversteekplaats voor fietsers op de Brusselstraat ter hoogte van de Parklaan zo snel mogelijk +/- 20 meter op te schuiven om net voor de fontein aan te sluiten op het afgescheiden fietspad langs de Vaartweg

 

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Sociale zaken

37. Integratie - toekennen van een subsidie voor de noodhulp aan de Filippijnen

38. Ontwikkelingssamenwerking - goedkeuring aanstellen cultuurraad als erkende adviesraad ontwikkelingssamenwerking