GR20131128 AP6: Interpellatie en voorstel van raadslid Rudy Corijn in verband met de aanwezigheid van kunstwerken binnen het stadspatrimonium, meer bepaald de hall van het stadhuis Centrumlaan

 

 

Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn interpellatie vermeld:

 

"Motivatie

Zoals bekend bevinden zich in de hall van het stadhuis, aan de linkerzijde voor de ingang van de gemeenteraadszaal, een drietal schilderijen/etsen  dewelke ( in willekeurige volgorde) verwijzen naar kunstenaar Rufin De Decker,  oud schepen Armand De Riemaeker en een voormalig koning van Belgie.  Zij begroeten van daaruit  aan de overzijde onze Ninoofse ereburgers, met name:  Hans Van Laethem, Rudy Van Snick, Arthur Luysterman, Hendrik Van Gassen, dr. Hemerijckx en August Lissens.

 

Deze laatsten werden terecht als ere burger aangeduid door de gemeenteraad van Ninove.

 

Het is echter een publiek geheim dat de eerste drie genoemden in de hall van het stadhuis vertoeven op aangeven van een voormalig gemeenteraadslid, louter en alleen om het vroeger lid ter wille te zijn tijdens de vorige legislatuur. Binnen het vorige college werd meermaals aangedrongen dat zijn collega's fractieleden het lid  hierover zouden aanspreken, wat uiteraard nooit gebeurde.

 

De diensten melden mij tevens dat niet alleen de geest van onze voormalige collega nog steeds in het stadhuis aanwezig is, maar dat het gewezen lid nog steeds dagelijks zijn ( privé) collectie komt begroeten.

 

Vragen:

 

Wie is de eigenaar van respectievelijk de werken waarop afgebeeld staan: Rufin De Decker, Armand De Riemaeker, koning Boudewijn ? Heeft het college inmiddels haar standpunt gewijzigd ?

 

Welke zijn de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, indien een gemeenteraadslid wenst een kunstwerk voor te dragen, teneinde dit ten toon te stellen  binnen het stadspatrimonium ?

 

Zijn deze vervat in een beslissing van het college van burgemeester en schepenen ?

 

Voorstel:

 

Indien er dienaangaande geen concrete beslissingen genomen zijn door het college  of  objectieve criteria  gedragen door de gemeenteraad zijn goedgekeurd, graag volgende voorstellen ter stemming    aan de gemeenteraad:

- Voorstel tot verwijdering van de 3 kunstwerken dewelke hiervoor werden aangehaald en deze te laten ophalen door de eigenaars

 

- Voorstel deze te vervangen door een reeks individuele foto's + basis contactgegevens van de gemeenteraadsleden of een bord met algemene ( toeristische ) informatie van onze stad.

 

Ik hoop dat geachte collega's gemeenteraadsleden, rekening houdend met het feit dat deze meerderheid informatieverstrekking en neutraliteit hoog in het vaandel draagt, op uw goedkeuring te mogen rekenen.