GR20131128 AP4: Voorstel van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de gemeenteraad met betrekking tot de verharding en verlichting van de stadsrandparking Mallaard

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn voorstel vermeld:

 

"Motivatie:

Op basis van de discussie en antwoorden van een vorige gemeenteraad, ben ik me ook eens gaan informeren bij de administratie. Als burger. Het valt me op dat de antwoorden van de administratie aan een burger soms afwijken van de antwoorden van een schepen aan een gemeenteraadslid van de oppositie…

Ten tweede werd er gesteld dat het niet correct is van een lid van de oppositie om voorstellen uit het Lenteakkoord ter stemming op de gemeenteraad te brengen. U werd op uw woord geloofd waarop het voorstel werd ingetrokken. Een tweede lezing maakt echter duidelijk dat slechts 2 van de 8 ter stemming voorgelegde punten, ook in het Lenteakkoord zijn vermeld op pagina 18, punt 51. Omgekeerd lazen we in Ninove info een aanpassing van de subsidieregeling voor gevelrenovaties die door onze fractie werd voorgesteld, maar geen woord daarvan in Ninove Info. Wie heeft dan het meeste boter op het hoofd?

Vandaar dat we ons voorstel, met uitzondering van de twee punten die al in het Lenteakkoord zijn opgenomen, een tweede keer ter stemming voorleggen.

 

Toelichting:

Over het feit dat de Mallaard parking onderbenut wordt en aan een opfrisbeurt toe is, was er tijdens de vorige GR dus eensgezindheid. Die was er niet over het wenselijke snoeiwerk om de sociale controle te verhogen en de andere voorgestelde ingrepen. Een element dat naar onze mening noodzakelijk is om de parking meer te laten gebruiken. En niet alleen naar onze mening, zoals de schepen van mobiliteit op 4 november laatstleden zelf heeft kunnen horen uit de mond van een buurtbewoner van de Parklaan…

 

Uit mijn ingewonnen informatie blijkt nu dat het snoeien van het groenscherm, in tegenstelling tot de beweringen tijdens de vorige GR, perfect kan. Voor het groenscherm zijn er, behalve de breedte, immers geen bindende voorwaarden opgelegd in het BPA, noch m.b.t. de Efro subsidies die zijn toegekend om de Mallaardstraat aan te leggen en de textielindustrie zuurstof te bieden (bijna 30 jaar geleden).

 

Volgende moties worden (opnieuw), elk apart of in hun geheel, ter stemming voorgelegd:

1. De gemeenteraad vraagt het CBS om, aanvullend bij punt 51 van het Lenteakkoord, volgende werken te plannen voor de opwaardering van de Mallaardparking:

a. De verharding te herstellen met materiaal dat het normaal gebruik van de parking zowel bij droog als nat weer mogelijk maakt.

 

b. Tussen parkeerplaatsen en groenscherm een voetpad aan te leggen in waterdoorlatende klinkers, dat langs de zijde van het centrum, aansluit op het voetpad langs de Mallaardstraat en door 'stootbanden' van de parkeerplaatsen is gescheiden.

 

c. Minstens 1 publieke vuilbak te voorzien ter hoogte van elke doorsteek naar de Mallaardstraat.

 

d. Alle middelhoge beplanting tussen de parking en de openbare weg te verwijderen. Hoogstammige bomen worden opgesnoeid tot op 3m, laag groen wordt in hoogte beperkt tot maximaal 1m met als doel de sociale controle te bevorderen het veiligheidsgevoel bij gebruikers te verhogen.

 

e. Te onderzoeken hoe de parking in de hoogte kan worden uitgebreid, al dan niet in overleg met de oppositie.

 

f. Te onderzoeken op welke wijze de wandelweg naar het handelscentrum aangenamer kan worden gemaakt, al dan niet in overleg met de oppositie."