GR20131128 AP2: Motie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van communicatie m.b.t. de notulen van de gemeenteraad

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn motie vermeld:

 

"Motivatie:

De notulen zouden een samenvattend verslag moeten vormen van de discussies en stemmingen van de gemeenteraad. Wat betreft de antwoorden op de vragen die door de oppositie worden gesteld, valt er uit de notulen echter weinig te leren, behalve dat de schepen heeft geantwoord op de vraag… Wat hij of zij heeft geantwoord staat er echter niet bij.

Van bepaalde gemeenteraden staan er zelfs helemaal geen notulen op de webstek… Enkel de agenda (bvb. de GR van april 2013).

 

Toelichting:

Wanneer een vraag aan een schepen wordt gesteld, dan wordt het antwoord door de schepen wellicht ook (schriftelijk) voorbereid. In dat opzicht is het wenselijk dat dit antwoord, desgevallend in een verkorte versie, in de notulen achter de vraag wordt toegevoegd. Dat is alvast hoe wij artikel 181 van het gemeentedecreet interpreteren: 'het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen'. Een weinig zeggende 'de schepen heeft geantwoord' beantwoordt daar, naar onze bescheiden mening, dus niet aan.

Hieraan kan nochtans zeer eenvoudig worden verholpen. Indien de schepenen de administratie niet onnodig willen belasten, kunnen zij hun antwoord digitaal overmaken aan het secretariaat zodat het geknipt en geplakt kan worden waardoor de extra werklast voor de administratie minimaal is.

Wij gaan er van uit dat antwoorden uit het verleden door de schepenen ook bewaard zijn gebleven op hun PC en het dus perfect mogelijk is deze op te vissen zodat ze alsnog aan de notulen kunnen worden toegevoegd.

Het publiceren van notulen op de gemeentelijke webstek is zowat het minimum wat een burger mag verwachten wanneer deze zich wil informeren over het politieke reilen en zeilen in de gemeente. Als dat al niet lukt, hoe denkt het CBS de burger dan warm te krijgen voor participatie? Vandaar deze motie.

Vooraleer we tot de stemming overgaan, hoop ik dat alle leden van de meerderheid hoofdstuk XI van het Huishoudelijk Reglement hebben gelezen en blijk geven van een beetje gezond verstand.

 

Motie:

1. De gemeenteraad vraagt de schepen van communicatie om de notulen zo op te stellen dat eenieder die de notulen inkijkt, niet alleen weet dat er werd geantwoord op een mondelinge vraag tijdens de gemeenteraad, maar ook minstens de essentie van wat er werd geantwoord door de betreffende schepen(en).

2. De gemeenteraad vraagt de schepen van communicatie na te gaan of de antwoorden op mondelinge vragen tijdens gemeenteraden waarvan de notulen reeds werden goedgekeurd, alsnog kunnen worden toegevoegd aan de notulen die op de webstek zijn vermeld en dit met terugwerkende kracht vanaf de installatie van de huidige gemeenteraad.

3. De gemeenteraad vraagt de schepen van communicatie om ervoor te zorgen dat ook de ontbrekende notulen van de voorbije gemeenteraden van deze bestuursperiode op de webstek worden geplaatst."