GR20131024 punt 7: Secretariaat - Intergem - aanduiding plaatsvervanger - algemene vergadering in buitengewone zitting - donderdag 19 december 2013

De raad

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Intergem;

 

Overwegende dat de stad werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Intergem op donderdag 19 december 2013 om 18.00 uur in Hotel Beveren, Gentseweg 280 te 9120 Beveren;

 

Overwegende dat bij beslissing van de gemeenteraad van 30 mei 2013 mevrouw Katie Coppens werd aangesteld als plaatsvervanger voor de algemene vergadering in buitengewone zitting op donderdag 19 december 2013;

 

Gelet op art. 8 van het decreet van 18 januari 2013 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de brief van Intergem van 2 mei 2013 waarbij het Agentschap Binnenlands Bestuur meedeelt dat de regel m.b.t. de aanduiding van de vertegenwoordiger per algemene vergadering, indien vermeld in de statuten, van toepassing blijft totdat deze statuten gewijzigd zijn;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

 

Plaatsvervanger:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 32

Aantal uitgebrachte stemmen: 32

Aantal stemmen op naam van Katie Coppens: 27

Aantal nee-stemmen: 1

Aantal onthoudingen: 4;

 

Overwegende dat mevrouw Katie Coppens de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

Beslist,

 

met 27 ja-stemmen


1 nee-stem


4 onthoudingen

 

Artikel 1

Mevrouw Katie Coppens wordt aangeduid als plaatsvervanger om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Intergem op 19 december 2013.

 

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan Intergem Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.