GR20131024 punt 5: Politie - Begrotingswijziging 2013 gewone en buitengewone dienst

De raad

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, voornamelijk op de artikelen 34, 71, 72, 73, 74 en 75;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 49 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2013 ten behoeve van de politiezones;

 

Overwegende dat de stad Ninove een ééngemeentezone is;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Ninove van 11 maart 2013 houdende vaststelling van de begroting 2013;

 

Gelet op het ontwerp van begrotingswijziging 2013, gewone en buitengewone dienst;

 

Overwegende dat het ontwerp van begrotingswijziging 2013 werd besproken in de begrotingscommissie;

 

Gelet op de memorie van toelichting;

 

Gelet op het advies van de commissie bedoeld in artikel 11 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

 

Beslist,


 

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)


14 onthoudingen  (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

Artikel 1

 

De politiebegroting 2013 – begrotingswijziging 1 – gewone en buitengewone dienst - wordt goedgekeurd zoals hierna vermeld:

 

Gewone Dienst:

 

Algemeen Resultaat 2012

2.216.182 €

Ontvangsten

6.331.330 €

Uitgaven

6.968.312 €

Saldo Eigen Dienstjaar

-636.982 €

Saldo Vorige Jaren

-214.136 €

Saldo Overboekingen

-270.550 €

Resultaat Begroting 2013

-1.121.668 €

Algemeen Resultaat 2013

1.094.514 €

 

           

Buitengewone Dienst:

 

Algemeen Resultaat 2012

1.325 €

Ontvangsten

0 €

Uitgaven

270.550 €

Saldo Eigen Dienstjaar

-270.550 €

Saldo Vorige Jaren

0 €

Saldo Overboekingen

270.550 €

Resultaat Begroting 2013

0 €

Algemeen Resultaat 2013

1.325 €

 

Artikel 2

 

Een afschrift van dit besluit zal voor goedkeuring worden gestuurd aan de provinciegouverneur.