GR20131024 punt 41: Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de heer Marc Torrekens, schepen van sport over het kunstgrasveld te Pollare

Volgende motivering wordt door de mevrouw Ilse Malfroot in haar interpellatie vermeld:

 

"Motivatie

Geachte, in de loop van 2012 werd het kunstgrasveld te Pollare aangelegd op het terrein waar vroeger het veld van VK Pollare lag.

 

Er werden toen een aantal afspraken met de buurtbewoners vastgelegd.

Een van die afspraken was dat het terrein zal gebruikt worden door voetbalclubs met jeugdwerking die bij verzadiging van hun terrein kunnen gebruik maken van het kunstgrasveld.

 

Reeds tweemaal heb ik een aantal schriftelijke vragen gesteld, waarop ik tot op heden nog geen antwoord mocht ontvangen. Om deze reden breng ik ze op de gemeenteraad.

 

Vragen:

1/ Het terrein zou niet tijdens de weekends gebruikt worden, eveneens niet tijdens de dag maar na 17u en tot 22u. Ook niet tijdens de vakantieperiode.

Door de buurtbewoners werd meegedeeld dat er voetbalstages en technische voetbaltrainingen door www.voetbal-ateljee.be zijn doorgegaan. Met andere woorden dat er intussen ook in het weekend en tijdens de vakantiemaanden wordt gebruik gemaakt van het kunstgrasveld.

Waarom werden er destijds afspraken gemaakt met de buurtbewoners als deze nu niet meer worden nageleefd?

 

2/ Waarom werden de buurtbewoners niet geraadpleegd bij de opmaak van het nieuwe reglement van interne orde dat werd goedgekeurd door de raad van bestuur van het AGBDN op 25 juni 2013?

Waarom werden ze niet op de hoogte gebracht van de bijhorende verstoring van de rust die de reglementswijziging met zich meebrengt?

 

3/ Wanneer wordt er werk gemaakt van de beloofde aanplanting van de haag onmiddellijk naast de afsluiting van het kunstgrasveld als bijkomende privacymaatregel?

 

4/ Wanneer wordt de parking achteraan aangelegd tussen de tuinen en het veld en in welk materiaal zal dit gebeuren?

 

5/ In het lenteakkoord schrijft men dat de facilitaire omkadering wordt uitgebreid. Wat bedoelt men hiermee?

 

6/ Wat was de totale kostprijs van het kunstgrasveld? Hoe werd dit gefinancierd?

 

7/ Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het plein?

 

8/ Wanneer heeft de grond waar het kunstgrasveld op ligt te koop gestaan? Hoeveel werd betaald voor de aankoop ervan? Via welke procedure werd de grond aangekocht?

 

9/ Welke zijn de verhuuropbrengsten van het kunstgrasveld?"