GR20131024 punt 38: Voorstel van raadslid Werner Somers houdende tenlasteneming door de stad Ninove van de kosten voor de keuring van de privéwaterafvoer in geval van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn voorstel vermeld:

 

"Wanneer op het grondgebied van Ninove een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd, worden de kosten voor de afkoppeling op privé-domein volledig ten laste genomen door de stad Ninove. Het uitgangspunt was destijds dat de aangelanden niet mochten worden opgezadeld met kosten als gevolg van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Dit uitgangspunt werd echter ondergraven door de inwerkingtreding van het Algemeen Waterverkoopreglement, dat werd vastgesteld bij Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011, dat in werking trad op 1 juli 2011. Artikel 12, §1, eerste lid, van het Algemeen Waterverkoopreglement bepaalt dat de klant of titularis verantwoordelijk is voor de plaatsing, de wijziging, de herstelling en het onderhoud, alsook voor de goede werking van zijn privéwaterafvoer en alle kosten daarvan draagt. Artikel 12, §1, derde lid, van hetzelfde reglement bepaalt dat de privéwaterafvoer conform de gangbare wettelijke en technische voorschriften moet zijn en hierop onder meer moet worden gekeurd "bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van Vlarem".

 

In artikel 14, §1, tweede lid, van het Bijzonder Waterverkoopreglement van de Watergroep, die bevoegd is voor het grondgebied van Ninove, wordt in verband met de privéwaterafvoer in het algemeen gesteld dat de keuringskosten ten laste zijn van de aanvrager. In het kader van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel wordt de eigenaars blijkbaar een overeenkomst ter ondertekening voorgelegd, waarin ten aanzien van de verplichtingen van de eigenaar het volgende wordt bepaald: "De eigenaar engageert zich om ten aanzien van een geaccrediteerde keurder, een aanvraag tot keuring van de privéwatertoevoer te richten, de keuringskosten te betalen en het keuringsattest af te leveren aan de Watergroep."

 

Doordat de eigenaars zelf moeten opdraaien voor de keuringskosten van hun privéafvoer, wordt afbreuk gedaan aan het uitgangspunt dat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel voor hen geen financiële gevolgen heeft. De keuringskosten zouden dus de 150 en de 200 euro bedragen.

 

Teneinde het principe dat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel geen kosten mag meebrengen voor de eigenaars van bestaande woningen, in ere te herstellen, stel ik voor dat eveneens de keuringskosten van de privéwaterafvoer door de stad Ninove ten laste zouden worden genomen.

 

Voorstel  

 

Indien op het openbaar domein gescheiden riolering wordt aangelegd met de verplichting om af te koppelen op privédomein overeenkomstig de bepalingen van Vlarem, worden zowel de aan de afkoppelingswerken verbonden kosten als de aan de daaropvolgende keuring van de privéwaterafvoer verbonden kosten ten laste genomen door de stad Ninove."