GR20131024 punt 35: Jeugd - Erkenning stedelijke jeugdraad

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op artikel 5 van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid, waarin wordt bepaald dat elke Vlaamse gemeente verplicht is om een jeugdraad op te richten of te erkennen binnen de 6 maand na de installatie van elke nieuwe gemeenteraad;

 

Overwegende dat deze jeugdraad in het decreet van 6 juli 2012 de volgende definitie krijgt:

'adviesorgaan dat is opgericht om de betrokkenheid en de inspraak van kinderen en jongeren te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan, inzonderheid de voorbereiding en uitvoering van het meerjarenplan van de gemeente';

 

Overwegende dat de Ninoofse jeugdraad sinds 1988 is erkend als officiële adviesraad van de stad;

 

Gelet op het verslag van de algemene vergadering van de jeugdraad van 4 mei 2013 waarin de herinstallatie van de jeugdraad unaniem werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 3 maart 1996 waarbij de statuten van de jeugdraad werden goedgekeurd;

 

Beslist,


 

met éénparigheid van stemmen

 

Enig artikel

De jeugdraad wordt opnieuw erkend als stedelijke adviesraad.