GR20131024 punt 34: Cultuurcentrum De Plomblom - aanstellen leden beheersorgaan

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid;

 

Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de filosofische en ideologische strekkingen gewaarborgd wordt;

 

Overwegende dat de erkende cultuurcentra over een beheersorgaan dienen te beschikken, samengesteld conform de cultuurpactwetgeving, d.w.z.:

-          hetzij overeenkomstig art. 9 b van het decreet van 8 januari 1974 betreffende het cultuurpact: een evenredige vertegenwoordiging van de overheid en een vertegenwoordiging van gebruikers en strekkingen;

-          hetzij overeenkomstig art. 9 b van hetzelfde decreet, waarbij het beheersorgaan maximaal één derde van zijn ledenaantal deskundigen kan coöpteren;

-          hetzij overeenkomstig art. 9 c: zelfstandige vereniging van specialisten of gebruikers;

 

Gelet op de raadsbeslissing van 16 maart 1995 houdende goedkeuring van de beheersvorm, conform art. 9 b van het cultuurpact, hetzij een evenredige vertegenwoordiging van de overheid en een vertegenwoordiging van gebruikers en strekkingen;

 

Gelet op de raadsbeslissing van 25 april 2013 houdende goedkeuring van de samenstelling van het beheersorgaan van het cultuurcentrum;

 

Gelet op de ingediende voorstellen van de politieke fracties, de cultuurraad, de jeugdraad en gebruikers betreffende de kandidaat-afgevaardigden voor het beheersorgaan van het cultuurcentrum;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

-          aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming deelnemen: 30

-          aantal ja-stemmen: 30

-          aantal nee-stemmen: /

-          aantal onthoudingen: /

Eén gemeenteraadslid neemt niet deel aan de geheime stemming

 

Beslist,

 

met 30 ja-stemmen


1 blanco-stem

 

Artikel 1

De volgende personen worden aangesteld als lid van het beheersorgaan van Cultuurcentrum De Plomblom:

 

voor wat de evenredige vertegenwoordiging van de politieke strekkingen uit de gemeenteraad betreft:

 

voor VLD: Christiane Bické, Halsesteenweg 28, 9402 Meerbeke

voor VLD: Sophie De Stryker, Burchtdam 8 bus 7, 9400 Ninove

voor Forza Ninove: Ilse Van lierde, Geraardsbergsesteenweg 337, 9404 Aspelare

voor Forza Ninove: Kathleen De Brabanter, Rendestede 19  9400 Denderwindeke

voor Spa & Groen: Evelien Chiau, Fernand Tavernestraat 20, 9400 Ninove

voor Spa & Groen: Laura Dobbelaere, Denderhoutembaan 50, 9400 Ninove

voor NVA: Gunther Goessens, Godeystraat 21, 9406 Outer

voor NVA: Gerda Bellemans, Nellekensberg 6, 9402 Meerbeke

voor CD&V: Wilfried Souffriau, Bevrijdingslaan 18 bus 9, 9400 Ninove

 

  1. voor wat de vertegenwoordiging van de gebruikers, en de ideologische en filosofische strekkingen betreft:

 

-          ideologische en filosofische strekkingen:

uit cultuurraad: Timothy Scheerlinck, Lindendreef 8, 9400 Ninove

uit cultuurraad: Erik Lemmens, Geraardsbergsestraat 22, 9400 Ninove

uit cultuurraad: Frauke Hamerijck, Langemuren 25, 9400 Ninove

uit jeugdraad: An-Sofie Soens, Lavendelstraat 5, 9400 Ninove

 

-          gebruikers:

gebruiker cultuurcentrum: Benedikt Boelens, Kattestraat 122, 9400 Ninove

gebruiker cultuurcentrum: Frans Lauwaert, Lindendreef 47, 9400 Ninove

gebruiker cultuurcentrum: Patricia Vanderplasschen, Eduard Poelaertstraat 18, 9402 Meerbeke

gebruiker cultuurcentrum: Sabine De Beuf, Leopoldlaan 150, 9400 Ninove

gebruiker cultuurcentrum: Sven Schillewaert, Vredelaan 7, 9400 Ninove