GR20131024 punt 33: Verkeer - Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Dorpsplein Appelterre - E9b

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat het dorpsplein naast de kerk van Appelterre (standbeeld tabaksplantertje) veelvuldig gebruikt wordt als vaste standplaats door vrachtwagens;

 

Overwegende dat deze geparkeerde vrachtwagens zowel 's morgens als 's avonds voor overlast zorgen;

 

Overwegende dat deze geparkeerde vrachtwagens bovendien een groot gedeelte van de parking innemen waardoor er geen parkeerplaatsen mee vrij zijn voor ouders die hun kinderen komen ophalen, bezoekers aan de kerk, leden van de chiro;

 

Overwegende dat het aangewezen zou zijn het parkeren op het dorpsplein naast de kerk (standbeeld tabaksplantertje) uitsluitend toe te laten voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

 

Het parkeren op het dorpsplein te Appelterre (parking standbeeld tabaksplantertje) wordt uitsluitend toegestaan voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen.

 

Signalisatie: verkeersbord E9b

 

Artikel 2

 

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.