GR20131024 punt 32: Verkeer - aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Ninove -Preulegem - parkeren in de gemarkeerde parkeerzones - inrichten van 2 parkeerplaatsen voor personen met een handicap - invoeren blauwe zone

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat Preulegem te Ninove een toegangspoort is naar het centrum van Ninove;

 

Overwegende dat er op dit ogenblik geen enkele fietsvoorziening aanwezig is om fietsers veilig naar het stadscentrum te leiden;

 

Overwegende dat het aangewezen zou zijn om voor Preulegem te Ninove een nieuw ontwerp uit te tekenen, met name: straat indelen in gemarkeerde parkeerzones en dit langs beide zijden van de straat, waar mogelijk, voorzien van fietssuggestiestroken langs de twee kanten van de straat en het behouden van de 4 autobushaltes;

 

Overwegende dat dergelijke maatregelen uitgevoerd kunnen worden met een beperkt budget en zullen bijdragen tot de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in deze straat;

 

Overwegende dat het plan uitgevoerd moet worden volgens de opgemaakte meetstaat;

 

Overwegende dat het eveneens wenselijk is over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone in Preulegem te Ninove;

 

Overwegende dat de bewoners van Preulegem hierdoor de mogelijkheid hebben in hun straat te parkeren;

 

Overwegende dat de bewonerskaart kan bekomen worden volgens de bepalingen van het retributiereglement op het langdurig of residentieel parkeren;

 

Overwegende dat de bewonerskaart slechts 1 jaar geldig is en bijgevolg jaarlijks dient hernieuwd te worden;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

Artikel 54 van de gemeenteraadsbeslissing van 20 maart 1980 inzake het beurtelings parkeren in Preulegem te Ninove wordt opgeheven.

 

Artikel 2

In Preulegem te Ninove wordt langs beide zijden van de rijbaan het parkeren in de gemarkeerde parkeerzones uitsluitend toegelaten voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen en dit uitsluitend in het regime van parkeertijd (blauwe zone reglementering) – uitgezonderd bewoners.

 

Signalisatie:

De blauwe zone reglementering wordt aangeduid door een verkeersbord E9b met onderbord type VIIb, een onderbord type V 'uitgezonderd bewoners' en een onderbord type X dat het begin en einde van de reglementering aanduidt.

 

Artikel 3

In Preulegem te Ninove wordt het parkeren verboden buiten de gemarkeerde parkeerzones.

 

Signalisatie:

Parkeerborden E1 duiden de plaatsen aan waar niet mag geparkeerd worden.

Onderborden type X vullen de parkeerborden aan met het begin en het einde van de reglementering.

 

Artikel 4

In Preulegem te Ninove worden 2 parkeerplaatsen voor personen met een handicap ingericht:

-          1 aan de overzijde van de woning met huis nummer 26;

-          1 ter hoogte van huis nummer 89.

 

Signalisatie:

 

Deze maatregel wordt gesignaleerd met een verkeersbord E9a met onderbord type VIId (pictogram voor personen met een handicap).

 

Artikel 5

Dit reglement wordt ter kennisgeving gestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid.