GR20131024 punt 3: Politie - personeel - niveau B - ICT-Consulent - vacant verklaren van de betrekking via de Federale Politie - Directie van de Rekrutering en de Selectie

De raad

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II, Hoofdstuk II;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale dienstverlening aan de bevolking;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezone;

 

Gelet op de omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne verschuivingen;

 

Gelet op de omzendbrief BA/2001/13 van 7 september 2001 – nieuwe lokale politie – eengemeentezone en meergemeentezones – administratief toezicht – specifiek en gewoon toezicht;

 

 Gelet op de omzendbrief BA-2002/12 van 27 september 2002 - het administratief toezicht op de gemeenten en de politiezones – wijzigingen aan het decreet van 28 april 1993 door het decreet van 15 juli 2002;

 

Overwegende dat de lokale politie van de politiezone Ninove bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, verschenen in het staatsblad van 27 februari 2002, werd opgericht op 1 januari 2002;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2002 houdende de vaststelling van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2004, 18 mei 2006, 28 oktober 2010, 27 oktober 2011 en 21 juni 2012 voor wat betreft het administratief en logistiek kader;

 

Gelet op de beschikbaarheid van de nodige kredieten in de begroting;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 oktober 2011 houdende de vacantverklaring van een functie in het administratief en logistiek kader – Niveau B – ICT-Consulent – voor de dienst beleid, beheer en ondersteuning;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 januari 2013 houdende de externe aanwerving van een ICT-Consulent – Niveau B – voor de dienst beleid, beheer en ondersteuning;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2013 houdende de kennisname van de niet aanvaarding van de betrekking van ICT-Consulent – Niveau B – voor de dienst beleid, beheer en ondersteuning;

 

Gelet op de absolute noodzaak deze betrekking in te vullen om de dagelijkse werking van het korps te garanderen;

 

Gelet op de brief van 1 oktober 2013 van de waarnemend korpschef gericht aan het college waarin hij het belang aankaart om over te gaan tot aanwerving van een ICT-Consulent;

 

Overwegende dat de betrekking van ICT-Consulent – Niveau B – opnieuw voor externen kan worden gepubliceerd via de Federale Politie – Algemene Directie van de ondersteuning en het beheer – Directie van de Rekrutering en van de Selectie;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

 

De betrekking van ICT-Consulent – Niveau B – voor de dienst beleid, beheer en ondersteuning wordt opnieuw voor externen gepubliceerd via de Federale Politie – Algemene Directie van de ondersteuning en het beheer – Directie van d Rekrutering en van de Selectie.

 

Artikel 2

 

Aan de functiebeschrijving, goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad van 27 oktober 2011, wordt toegevoegd dat de ICT-consulent van de lokale politiezone kan ingeschakeld worden voor ICT-projecten voor de stad en aanverwante besturen.

 

Artikel 3

 

Overeenkomstig artikel 86,3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit gestuurd aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.