GR20131024 punt 27: Openbare weken - herinschaling van de onbevaarbare waterlopen - goedkeuring nieuwe kaart van de herinschaling van waterlopen van 3e categorie naar 2e categorie

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen ;

 

Gelet op de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;

 

Gelet op de principiële goedkeuring van de Vlaamse regering van 21 juni 2013 van het voorontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 28 december 1967 over de onbevaarbare waterlopen, meer bepaald de wijziging van de classificatie en andere diverse wijzigingen, in het bijzonder art. 4bis §3, 2° waarbij de mogelijkheid gecreëerd wordt om waterlopen in een hogere of lagere categorie in te delen mits akkoord van de betrokken waterloopbeheerders;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 april 2011 over het Witboek Interne Staatshervorming en het in het bijzonder de doorbraak 63 "Waterbeleid en –beheer";

 

Gelet op het plan van aanpak voor de herinschaling van de onbevaarbare waterlopen dat door de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, Joke Schauvliege, aan de Vlaamse regering werd meegedeeld op 21 december 2012, dat implementatie geeft aan de doorbraak 63 en dat mogelijkheden biedt inzake efficiëntieverhoging, vereenvoudiging, optimalisatie van de inzet van deskundigheid met behoud van de betrokkenheid van de lokale actoren;

 

Overwegende dat er op 11 maart 2013 een infosessie werd georganiseerd waarop het plan van aanpak voor de herinschaling van de onbevaarbare waterlopen werd toegelicht;

 

Overwegende dat de provincie vervolgens het initiatief heeft genomen om een overleg te organiseren om in detail de herinschaling te bespreken, dat dit overleg met de provincie, de stad Ninove en de rioolbeheerder (RioP) op 11 juni 2013 heeft plaatsgevonden;

 

Overwegende dat het wenselijk is de efficiëntie van het waterbeheer te verhogen door te streven naar een grotere eenheid in beheer, zodat risico's op wateroverlast zoveel mogelijk beperkt kunnen worden;

 

Overwegende dat de provincie aanbiedt om waterlopen van 3de categorie herin te schalen in 2de categorie zodat deze waterlopen ten vroegste vanaf juli 2014 onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de provincie komen;

 

Overwegende dat voorafgaand aan de feitelijke overdracht van het beheer een afsprakennota zal worden opgesteld tussen de gemeente en de provincie waarin o.a. garanties worden geboden over de betrokkenheid van de gemeente bij het waterlopenbeheer op haar grondgebied;

 

Overwegende dat de provincie op 26 september 2013 een voorstel van herinschaling van waterlopen op de gemeente heeft overgemaakt;

 

Overwegende dat van de provincieraad en de gemeenteraad een formalisatie van de voorgestelde herinschaling verwacht wordt tegen begin november 2013 en dat de provincie deze beslissingen gebundeld overmaakt aan de VMM waarna deze bezorgd worden aan de minister;

 

Overwegende dat het ondermeer omwille van budgetplanning voor de gemeente en de provincie aangewezen is dat vóór de aanpassing van de wet, een beslissing genomen wordt onder voorbehoud van het tot stand komen van de aanpassingen aan de wet op de onbevaarbare waterlopen;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

Er wordt goedkeuring verleend aan de kaart "Nieuwe toestand" waarbij de onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van Ninove van 3e categorie worden heringeschaald naar waterlopen van 2e categorie.

 

Artikel 2

Onderhavige beslissing wordt voor kennisname en verder gevolg overgemaakt aan de Provincie Oost-Vlaanderen – Dienst Integraal Waterbeleid te Gent