GR20131024 punt 26: Ruimtelijke Ordening - Solva als ontwikkelaar 'Ter Groeninge'

De raad,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

 

Gelet op de procedure van de provincie over de afbakening van het kleinstedelijk gebied van Ninove;

 

Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ninove;

 

Gelet op het goedkeuringsbesluit van de Vlaamse Regering van 6 november 2012 voor het

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Ninove', dat  na publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking is getreden op 20 november 2012;

 

Gelet op art. 1.9. uit het deelplan 'PRUP regionaal bedrijventerrein Ter Groeninge', waarin vermeld staat dat het bedrijventerrein ontwikkeld moet worden door 1 instantie;

 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Overwegende dat de stad aandeelhouder is in het Dienstverlenend intergemeentelijk samenwerkingsverband voor socio-economische ontwikkeling in het Land van Aalst, beheerst door het decreet van 6 juni 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, opgericht te Aalst op 19 maart 1962;

 

Overwegende dat de stad is toegetreden tot Solva om een beroep te kunnen doen op de expertise inzake het opstellen van studies en het uitvoeren van plannen inzake ruimtelijke ordening en socio-economische expansie;

 

Overwegende dat Solva voor het grootste deel bestaat uit publiekrechterlijke rechtspersonen en daarom minder onderhevig is aan het handelsrisico dan een bureau uit de privésector zodat continuïteit en dienstverlening gewaarborgd is;

 

Gelet op het arrest Teckal, C-107/98, van 18 november 1999 van het Europees Hof van Justitie waar de beginselen worden vastgesteld wanneer er geen aanbestedingsprocedure nodig is;

 

Overwegende dat overeenkomstig het Teckal-arrest er geen aanbestedingsprocedure nodig is wanneer voldaan is aan volgende twee voorwaarden:

  1. wanneer de opdracht wordt verleend aan een rechtspersoon waarop de overheid het toezicht zoals op haar eigen diensten uitoefent;
  2. wanneer deze rechtspersoon het merendeel van zijn werkzaamheden ten behoeve van de aanbestedende dienst die hem beheerst verricht;

Gelet op de rondzendbrief LNE/2007/1 betreffende de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten van de "in house" aanbestedingen;

 

Gelet dat de rondzendbrief LNE/2007/1 die twee belangrijke voorwaarden bevat wanneer de overheid niet verplicht is om de wetgeving van de overheidsopdrachten toe te passen, met name:

  1. de aanbestedende overheid dient toezicht uit te oefenen op de overheid zoals op zijn eigen diensten;
  2. en die tegelijkertijd het merendeel van zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van het lichaam of de lichamen die hem beheersen;

Gelet op het arrest Coditel, C-324/07 van 13 november 2008 van het Europees Hof van Justitie waarbij de criteria van de controle door de aanbestedende overheid worden verfijnd;

 

Overwegende dat overeenkomstig het Coditel-arrest een gemeente rechtstreeks een contract kan afsluiten met een dienstverlenend intergemeentelijk samenwerkingsverband op voorwaarde dat het voldoet aan de Teckal-voorwaarden;

 

Overwegende dat in de beslissingsorganen van de dienstverlenende vereniging SOLVA als intergemeentelijk samenwerkingsverband afgevaardigden van de gemeente zetelen waardoor voldaan wordt aan het criterium van toezicht;

 

Overwegende dat de ontwikkelaar naast het verwerven van de gronden eveneens moet instaan voor de inrichting zoals deze vermeld staat in art. 1.9 uit het deelplan 'PRUP regionaal bedrijventerrein Ter Groeninge';

 

Overwegende dat de stad Ninove niet over de mogelijkheden beschikt om zelf als ontwikkelaar op te treden;

 

Overwegende dat Solva over de ervaring, de kennis en het personeel beschikt om als ontwikkelaar op te treden;

 

Gelet op het bijgevoegd voorstel tot samenwerkingsovereenkomst regionaal bedrijventerrein Ter Groeninge in Ninove met Solva;

 

Beslist,


 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

De gemeenteraad stelt Solva aan als ontwikkelaar van het bedrijventerrein 'Ter Groeninge' volgens het deelplan van het goedgekeurd PRUP 'Afbakening van het kleinstedelijk gebied Ninove'. De samenwerking werkt volgens de samenwerkingsoverkomst regionaal bedrijventerrein Ter Groeninge te Ninove, zoals bijgevoegd.