GR20131024 punt 25: Financiële dienst - AGB Ninove "zwembad de kleine dender" - budgetwijziging 2013/1 - goedkeuring

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 232 tot 244 die betrekking hebben op het autonoom gemeentebedrijf;

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid titel bestuurlijk toezicht en externe audit;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2012 waarbij het budget 2013 van het AGB Ninove werd goedgekeurd;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2013 waarbij het startbudget 2013 volgens BBC in het programma Cevi werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat na de afsluiting van het boekjaar 2012 gebleken is dat de inkomsten van gebruikers van het zwembad te optimistisch waren gebudgetteerd;

 

Overwegende dat de loonkosten van het AGB Ninove, mede door de vroege indexatie te laag werden gebudgetteerd;

 

Overwegende dat de energiekosten na controle in 2013 te laag werden gebudgetteerd, volgens een te laag verbruik;

 

Overwegende dat enkele investeringen aan het gebouw zich opdringen en dat het wenselijk is deze reeds voor het jaar 2013 op te nemen in het budget;

 

Overwegende dat de raad van bestuur van het AGB Ninove in zitting van 3 oktober 2013 de budgetwijziging 2013 vastgesteld heeft;

 

Beslist,

 

met 20 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Kurt Van Den Driessche)


12 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

Artikel 1

 

De budgetwijziging 2013/1 van het AGB Ninove wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Verhoging van het resultaat op  kasbasis:                                                  € 18.976

Verhoging van de exploitatieuitgaven:                                                        € 46.811

Verhoging van de exploitatieontvangsten:                                               € 101.496

Verhoging van de investeringsuitgaven:                                                   € 165.550

Verhoging van de investeringsontvangsten:                                            € 165.550

 

Artikel 3

 

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

35.779

     A. Uitgaven

1.187.736

     B. Ontvangsten

1.223.516

 

 

II. Investeringen (B-A)

 

     A. Uitgaven

165.550

     B. Ontvangsten

165.550

 

 

III. Andere (B-A)

-20.800

     A. Uitgaven

20.800

          1. Aflossingen financiële schulden

20.800

          2. Toegestane leningen

 

          3. Toegestane investeringssubsidies

 

          4. Overige transacties uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

 

          2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen

 

          3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

 

          4. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

14.979

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

-14.908

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

71

 

 

VII. Bestemde gelden

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

71

 

 

 

Artikel 3

 

Afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove, de provinciegouverneur en aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.