GR20131024 punt 24: Financiële dienst - AGB Ninove "zwembad de kleine dender" - budget 2013 - goedkeuring omzetting budget 2013

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 232 tot 244 die betrekking hebben op het autonoom gemeentebedrijf;

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid titel bestuurlijk toezicht en externe audit;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2012 waarbij het budget 2013 van het AGB Ninove werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat dit budget werd opgemaakt volgens de oude methode met artikelnummers in Proacc bij gebrek aan nieuw programma;

 

Overwegende dat bij het omzetten van dit budget naar het nieuwe systeem van BBC met het programma van Cevi gebleken is dat er op een andere manier gewerkt wordt:

-        andere algemene rekeningnummers worden gebruikt

-        de verwerking van de BTW wordt niet opgenomen in het budget

-        bij de investeringen dienen enveloppes aangemaakt te worden

-        alle bedragen dienen exclusief BTW ingegeven te worden;

 

Overwegende dat hierdoor wijzigingen op te merken zijn in de budgetten bij het programma van CEVI volgens de BBC;

 

Overwegende dat voor de regularisatie van dit budget een goedkeuring door de gemeenteraad noodzakelijk is;

 

Overwegende dat de raad van bestuur van het AGB Ninove in zitting van 3 oktober 2013 dit startbudget 2013 volgens BBC in het programma van Cevi vastgesteld heeft;

 

Beslist,

 

met 20 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Kurt Van Den Driessche)

12 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

Artikel 1

De omzetting van het budget 2013 van het AGB Ninove wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

-18.905

     A. Uitgaven

1.140.925

     B. Ontvangsten

1.122.020

 

 

II. Investeringen (B-A)

 

     A. Uitgaven

 

     B. Ontvangsten

 

 

 

III. Andere (B-A)

 

     A. Uitgaven

 

          1. Aflossingen financiële schulden

 

          2. Toegestane leningen

 

          3. Toegestane investeringssubsidies

 

          4. Overige transacties uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

 

          2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen

 

          3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

 

          4. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-18.905

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

 

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

-18.905

 

 

VII. Bestemde gelden

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

-18.905

 

Artikel 3

Afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove, de provinciegouverneur en aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.