GR20131024 punt 21: Financiële dienst - stad Ninove - budgetwijziging 2013/2 - goedkeuring

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid titel IV, hoofdstuk III;

 

Gelet op de artikelen 16 tot en met 29 van het besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op de artikelen 2, 3, 4 en 10 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op de omzendbrief BB 2012/1 betreffende de instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaams Gewest;

 

Gelet op het verslag van het managementteam van 2 oktober 2013;

 

Overwegende dat de budgetwijziging 2013 dient te worden vastgesteld overeenkomstig de nieuwe beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op het ontwerp van de budgetwijziging 2013/2, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota;

 

Beslist,

 

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

9 nee-stemmen (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

Artikel 1

De budgetwijziging 2013/2 wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

Verhoging van het resultaat op  kasbasis:                                    249.918

Verhoging van de exploitatieuitgaven:                                         263.689

Verhoging van de exploitatieontvangsten:                                     42.053

Verlaging van de investeringsuitgaven:                                        473.803

Verhoging van de investeringsontvangsten:                                  13.651

Verhoging van de toegestane investeringssubsidies:                    15.900

 

Artikel 3

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

408.052

     A. Uitgaven

38.976.763

     B. Ontvangsten

39.384.815

 

 

II. Investeringen (B-A)

-10.125.253

     A. Uitgaven

10.138.904

     B. Ontvangsten

13.651

 

 

III. Andere (B-A)

-3.733.119

     A. Uitgaven

3.733.119

          1. Aflossingen financiële schulden

330.056

          2. Toegestane leningen

0,00

          3. Toegestane investeringssubsidies

3.403.063

          4. Overige transacties uitgaven

0,00

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

0,00

          2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen

0,00

          3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

0,00

          4. Overige transacties ontvangsten

0,00

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-13.450.320

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

15.498.668

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

2.048.348

 

 

VII. Bestemde gelden

0,00

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

2.048.348

 

Artikel 3

Afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan de provinciegouverneur en aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.