GR20131024 punt 17: Informatica - vernieuwing centrale LAN switch en uitbouwen draadloos netwerk voor de bibliotheek en CC De Plomblom - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

De raad

 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat een core switch het centrale verdeelpunt van een netwerk is;

 

Overwegende dat het aantal poorten van de huidige core switch niet voldoende is om alle kritieke apparaten op aan te sluiten;

 

Overwegende dat alle andere netwerk switches, draadloze verbindingen en servers aangesloten zijn op slechts één core switch;

 

Overwegende dat het ontdubbelen van de core switch de beschikbaarheid van het netwerk aanzienlijk verbetert, aangezien dat dit momenteel het zwakste punt in het stadsnetwerk is;

 

Overwegende dat de éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 15.000 incl. BTW;

 

Overwegende dat voor de vernieuwing van de centrale LAN switch voldoende kredieten werden voorzien in het budget dienstjaar 2013 onder investeringen, algemeen rekeningnummer 240200, beleidsitems 011920, actieplan 10;

 

Overwegende dat de bibliotheek en CC De Plomblom nood hebben aan een draadloos publieksnetwerk voor hun bezoekers;

 

Overwegende dat steeds meer artiesten in hun contract opnemen dat er draadloos internet beschikbaar moet zijn in de loges en op het podium;

 

Overwegende dat er bijkomende netwerkapparatuur aangekocht moet worden voor de bibliotheek en CC De Plomblom;

 

Overwegende dat het AGB DN zal instaan voor de bijkomende databekabeling;

 

Overwegende dat de éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 12.000 incl. BTW;

 

Overwegende dat voor de uitwerking van een draadloos netwerk in de bibliotheek en CC De Plomblom voldoende kredieten werden voorzien in het budget dienstjaar 2013, na begrotingswijziging, onder investeringen, algemeen rekeningnummer 240200, beleidsitem 070110, actieplan 6;

 

Gelet op het bestek;

 

Overwegende dat de opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

 

De vernieuwing en ontdubbeling van de centrale LAN switch wordt goedgekeurd.

De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 15.000,00 incl. BTW.

 

Artikel 2

 

De aankoop van bijkomende netwerkapparatuur om draadloos internet in de bibliotheek en CC De Plomblom mogelijk te maken wordt goedgekeurd.

De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 12.000 incl. BTW.

 

Artikel 3

 

De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

Artikel 4

 

De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.