GR20131024 punt 15: Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar 2013/2014 - aanwending urenpakket en puntenenveloppe ICT-coördinatie

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen;

 

Gelet op de onderwijsdecreten;

 

Gelet op het KB van 28 september 1984 en latere wijzigingen houdende uitvoering van de wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het Deeltijds Kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 tot vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31  juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds Kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans en latere wijzigingen en de desbetreffende ministeriële omzendbrieven;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, en latere wijzigingen en op de ministeriële omzendbrieven terzake;

 

Gelet op de brief van 11 juni 2013 waarbij het Ministerie van Onderwijs en Vorming, AgODi, Scholen voor Secundair Onderwijs en Deeltijds Onderwijs, het organiek urenpakket, het aantal overgedragen uren-leraar en de puntenenveloppe voor ICT-coördinatie meedeelt waarover de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove tijdens het schooljaar 2013/2014 kan beschikken;

 

Overwegende dat 0,5 overgedragen uren-leraar lager secundair van het vorige schooljaar kunnen aangewend worden tijdens het schooljaar 2013/2014;

 

Overwegende dat leraarsuren muziek, woord en dans onderling verwisselbaar zijn;

 

Overwegende dat leraarsuren van het niveau hoger secundair overdraagbaar zijn naar het niveau lager secundair, maar niet omgekeerd;

 

Overwegende dat het aantal uren pedagogische coördinatie vrij mag bepaald worden binnen het toegekende leraarsurenpakket;

 

Overwegende dat DKO-scholen enkel van de ICT-middelen kunnen genieten op voorwaarde dat zij instappen in een samenwerkingsplatform;

 

Overwegende dat de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove voor wat de aanwending van de ICT-middelen betreft, vanf 01.09.2011 tot en met 31.08.2014 deel uitmaakt van een samenwerkingsplatform met de Scholengemeenschap Geni waaronder de Stedelijke Kleuter-, Lagere en Basisscholen Ninove ressorteren;

 

Overwegende dat de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove voor het schooljaar 2013/2014 recht heeft op een puntenenveloppe voor ICT-coördinatie van 12 punten;

 

Overwegende dat in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove 1 uur-leraar op HS-niveau (weddenschaal 501) overeenkomt met 6 punten en 1 uur-leraar op LS-niveau overeenkomt met 4 punten (weddenschaal 301);

 

Gelet op het voorstel van directeur Karen Scheldeman inzake aanwending van het toegekende urenpakket en ICT-middelen voor het schooljaar 2013/2014;

 

Gelet op het protocol van akkoord van 3 oktober 2013 van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs van Ninove;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

Het toegekende urenpakket inclusief de 0,5 overgedragen uren-leraar van het vorige schooljaar en de ICT-middelen van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (hoofdschool met vestigingsplaatsen en filiaal), Parklaan 13, 9400 Ninove, worden voor het schooljaar 2013/2014 als volgt aangewend:

* Per studierichting :   Muziek : 367 uren

                                   Woord : 89 uren

                                   Dans : 55 uren.

* Per niveau :              Lager secundair : 377 uren

                                   Hoger Secundair : 134 uren.

* Totaal: 511 uren-leraar.

* Er worden 10,5 uren-leraar overgedragen naar het volgende schooljaar (1 uur hoger secundair en 9,5 ren lager secundair).

* Aantal uren ICT-coördinatie op basis van 12 toegekende punten: 2 uren hoger secundair.

* Aantal uren directeur : 20.

* Aantal uren opsteller : 48.

 

Artikel 2

Afschrift van deze beslissing zal worden gestuurd aan de bevoegde instanties.