GR20131024 punt 14: Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2013/2014 - vaststelling en aanwending omkadering - keuze ambten en opleidingsniveaus

De raad

 

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten en ministeriële omzendbrieven;

 

Gelet op het decreet van 10 juli 2003 betreffende het landschap basisonderwijs en latere wijzigingen en de desbetreffende ministeriële omzendbrief;

 

Gelet op de onderwijsdecreten, de uitvoeringsbesluiten en de desbetreffende ministeriële omzendbrieven;

 

Gelet op het K.B. van 28 september 1984 houdende uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, en latere wijzigingen, alsook op de ministeriële omzendbrieven terzake;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2011 houdende goedkeuring van de verlenging van de scholengemeenschap GeNi binnen het stadsbestuur van Ninove, schoolbestuur van de Stedelijke Kleuter-, Lagere en Basisscholen Ninove vanaf 1 september 2011 voor een periode van drie schooljaren;

 

Gelet op de brief van 6 juni 2013 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) houdende mededeling voor de scholen van de scholengemeenschap GeNi van de lestijden volgens de schalen, de SES-lestijden, de additionele lestijden, de uren kinderverzorging, de puntenenveloppes ICT-coördinatie en administratieve ondersteuning voor het schooljaar 2013/2014;

 

Gelet op de brief van 6 juni 2013 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) houdende mededeling voor de scholengemeenschap GeNi van de puntenenveloppe stimulus voor het schooljaar 2013/2014;

 

Gelet op de brief van 13 juni 2013 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) houdende mededeling voor de scholengemeenschap GeNi van de puntenenveloppe zorg voor het schooljaar 2013/2014;

 

Gelet op de adviezen van de schooldirecties en van de schepen van onderwijs over de aanwending van de lestijdenpakketten, aanvullingen en puntenenveloppes, over de keuze van de ambten die op basis van de puntenenveloppes kunnen georganiseerd worden en over de opleidingsniveaus, over de overdracht en herverdeling van lestijden voor het schooljaar 2013/2014;

 

Gelet op het overleg met de schoolraden in de vergaderingen van 24 september  2013 en 26 september 2013 over de vaststelling van criteria voor de aanwending van de lestijdenpakketten, aanvullingen en puntenenveloppes van de scholen van de scholengemeenschap GeNi;

 

Gelet op het protocol van 3 oktober 2013 van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

 

De basisomkadering, de aanvullingen en de puntenenveloppes in de Stedelijke Kleuterschool Parklaan-Denderwindeke (administratieve vestigingsplaats Parklaan en vestigingsplaats Denderwindeke) voor het schooljaar 2013/2014, gebaseerd op het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 februari 2013, evenals de berekening en de verdeling van de ambten worden als volgt vastgesteld:

- Parklaan: 72 kleuters (70 à 1 en 1 à 1,5) geven volgens de schaal 104 lestijden

- Denderwindeke: 155 kleuters geven volgens de schaal 202 lestijden

Totaal: 306 lestijden x 97,16% = 297,30 afgerond 297 lestijden.

Toegekende SES (socio-economische status)-lestijden: 31.

Basisomkadering: 297 lestijden + 31 lestijden = 328 lestijden.

Er worden geen lestijden via overdracht ontvangen van, noch afgestaan aan een andere school.

Het ambt van directeur zonder onderwijsopdracht wordt buiten de basisomkadering toegekend.

Er worden 40 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor het zorgbeleid.

Verdeling van de ambten: Parklaan: 4 voltijdse ambten en Denderwindeke: 8 voltijdse ambten

Gelet op de waarborgregeling voor lichamelijke opvoeding worden er 24 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor lichamelijke opvoeding, georganiseerd in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding.

Toegekende uren kinderverzorging: 13.

Toegekende vervangingseenheden voor vervangingen van korte afwezigheden: 19.036.

In het ambt van zorgcoördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 12/36 op basis van de geïntegreerde enveloppe zorg die op het niveau van de scholengemeenschap werd toegekend.

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor kleuterparticipatie in de Scholengemeenschap GeNi.

In het ambt van ICT-coördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 4/36 op basis van de eigen schoolenveloppe.

In het ambt van administratief medewerker waarvoor het opleidingsniveau van ten minste HSO vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 20/36 op basis van de eigen schoolenveloppe.

 

Artikel 2

 

De basisomkadering, de aanvullingen en de puntenenveloppes in de Stedelijke Lagere school Denderwindeke voor het schooljaar 2013/2014, gebaseerd op het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 februari 2013, evenals de berekening en de verdeling van de ambten worden als volgt vastgesteld:

304 leerlingen lager onderwijs (302 à 1 en 1 à 1,5) geven volgens de schaal 380 lestijden

Totaal: 380 lestijden x 97,16% = 369,20 afgerond 369 lestijden.

Toegekende SES (socio-economische status)-lestijden: 26.

Geen toegekende additionele lestijden.

Toegekende lestijden sociale maatregel: 1.

Basisomkadering: 369 + 26 + 1 = 396 lestijden.

Er worden geen lestijden via overdracht afgestaan, noch ontvangen van een andere school.

Het ambt van directeur zonder onderwijsopdracht wordt buiten de basisomkadering toegekend.

Er worden 40 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor het zorgbeleid.

Er worden 15 voltijdse ambten + 16 lestijden onderwijzer georganiseerd.

Gelet op de waarborgregeling voor lichamelijke opvoeding worden er 20 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor lichamelijke opvoeding, georganiseerd in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding.

Toegekende vervangingseenheden voor vervangingen van korte afwezigheden: 27.402.

Aanvullende lestijden voor levensbeschouwelijke vakken:

- rooms-katholieke godsdienst: 22 lestijden

- niet-confessionele zedenleer: 18 lestijden

- islamitische godsdienst: 6 lestijden

- orthodoxe godsdienst: 8 lestijden

- protestants-evangelische godsdienst: 8 lestijden.

Een halftijdse betrekking van directeur coördinatie scholengemeenschap op basis van de toegekende stimulus voor de scholengemeenschap wordt toegekend.

In het ambt van zorgcoördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, worden een betrekking van 36/36 en een betrekking van 8/36 georganiseerd op basis van de geïntegreerde enveloppe zorg die op het niveau van de scholengemeenschap werd toegekend en een betrekking van 2/36 op basis van de samengelegde punten op het niveau van de scholengemeenschap.

In het ambt van ICT-coördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking van 6/36 georganiseerd op basis van de eigen schoolenveloppe en een betrekking van 4/36 op basis van punten samengelegd op het niveau van de scholengemeenschap.

In het ambt van administratief medewerker waarvoor het opleidingsniveau van ten minste HSO vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 35/36 op basis van de eigen schoolenveloppe.

 

Artikel 3

 

De basisomkadering, de aanvullingen en de puntenenveloppes in de Stedelijke Basisschool Seringen-Nederhasselt (administratieve vestigingsplaats Seringen en vestigingsplaats Nederhasselt) voor het schooljaar 2013/2014, gebaseerd op het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 februari 2013, evenals de berekening en de verdeling van de ambten worden als volgt vastgesteld:

1. Kleuteronderwijs

- Seringen: 54 kleuters geven volgens de schaal 82 lestijden

- Nederhasselt: 80 kleuters geven volgens de schaal 113 lestijden

Totaal: 195 lestijden x 97,16% = 189,46 afgerond 189 lestijden.

Toegekende SES (socio-economische status)-lestijden: 18.

Basisomkadering: 189 lestijden + 18 lestijden = 207 lestijden.

Er worden 13 lestijden via herverdeling afgestaan aan het lager onderwijs.

Er worden geen lestijden via overdracht afgestaan, noch ontvangen van een andere school.

Het ambt van directeur zonder onderwijsopdracht wordt buiten de basisomkadering toegekend.

Er worden 18 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor het zorgbeleid.

Verdeling van de ambten: Seringen: 3 voltijdse ambten + 12 lestijden onderwijzer en Nederhasselt: 4 voltijdse ambten.

Voor de waarborgregeling voor lichamelijke opvoeding worden er 15 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor lichamelijke opvoeding, waarvan 14 lestijden georganiseerd worden in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding en 1 lestijd georganiseerd wordt in het ambt van kleuteronderwijzer.

Toegekende uren kinderverzorging: 11.

2. Lager onderwijs

- Seringen: 86 leerlingen lager onderwijs (84 à 1 en 1 à 1,5) geven volgens de schaal 120 lestijden

- Nederhasselt: 133 leerlingen geven volgende de schaal 176 lestijden

Totaal: 296 lestijden x 97,16% = 287,59 afgerond 288 lestijden.

Toegekende SES (socio-economische status)-lestijden: 30.

Basisomkadering: 288 + 30 = 318 lestijden.

Er worden 13 lestijden via herverdeling ontvangen van het kleuteronderwijs.

Er worden geen lestijden overgedragen aan, noch ontvangen van een andere school.

Het ambt van directeur zonder onderwijsopdracht wordt buiten de basisomkadering toegekend.

Er worden 30 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor het zorgbeleid.

Er worden 12 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor het ICT-beleid.

Verdeling van de ambten: Seringen: 5 voltijdse ambten + 6 lestijden onderwijzer en Nederhasselt: 8 voltijdse ambten.

Voor de waarborgregeling voor lichamelijke opvoeding worden er 13 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor lichamelijke opvoeding, georganiseerd in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding.

Aanvullende lestijden voor levensbeschouwelijke vakken:

- rooms-katholieke godsdienst: 16 lestijden

- niet-confessionele zedenleer: 16 lestijden

- islamitische godsdienst: 6 lestijden

- orthodoxe godsdienst: 4 lestijden.

Toegekende vervangingsgeenheden voor vervangingen van korte afwezigheden: 32.251.

In het ambt van zorgcoördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 27/36 op basis van de geïntegreerde enveloppe zorg die op het niveau van de scholengemeenschap werd toegekend.

In het ambt van ICT-coördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 6/36 op basis van de eigen schoolenveloppe.

In het ambt van administratief medewerker waarvoor het opleidingsniveau van ten minste HSO vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 35/36 op basis van de eigen schoolenveloppe.

 

Artikel 4

 

De basisomkadering, de aanvullingen en de puntenenveloppes in de Stedelijke Basisschool Voorde-Appelterre (administratieve vestigingsplaats Voorde en vestigingsplaatsen Appelterre 13A en 48) voor het schooljaar 2013/2014, gebaseerd op het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 februari 2013, evenals de berekening en de verdeling van de ambten worden als volgt vastgesteld:

1. Kleuteronderwijs

- Voorde: 22 kleuters geven volgens de schaal 38 lestijden

- Appelterre: 78 kleuters (76 à 1 en 1 à 1,5) geven volgens de schaal 149 lestijden

Totaal: 149 lestijden x 97,16% = 144,76 afgerond 145 lestijden.

Toegekende SES (socio-economische status)-lestijden: 13.

Basisomkadering: 145 lestijden + 13 lestijden = 158 lestijden.

Er worden 4 lestijden via herverdeling afgestaan aan het lager onderwijs.

Er worden geen lestijden via overdracht afgestaan aan, noch ontvangen van een andere school.

Het ambt van directeur zonder onderwijsopdracht wordt buiten de basisomkadering toegekend.

Er worden 13 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor het zorgbeleid.

Verdeling van de ambten: Voorde: 2 voltijdse ambten en Appelterre: 4 voltijdse ambten.

Voor de waarborgregeling voor lichamelijke opvoeding worden er 11 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor lichamelijke opvoeding, waarvan 10 lestijden georganiseerd worden in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding en 1 lestijd georganiseerd wordt in het ambt van kleuteronderwijzer.

Toegekende uren kinderverzorging: 11.

2. Lager onderwijs

- Voorde: 26 leerlingen lager onderwijs geven volgens de schaal 49 lestijden

- Appelterre: 158 leerlingen (156 à 1 en 1 à 1,5) geven volgende de schaal 255 lestijden

Totaal: 255 lestijden x 97,16% = 247,75 afgerond 248 lestijden.

Toegekende SES (socio-economische status)-lestijden: 20.

Basisomkadering: 248 + 20 = 268 lestijden.

Er worden 4 lestijden via herverdeling ontvangen van het kleuteronderwijs.

Er worden geen lestijden via overdracht ontvangen van, noch afgestaan aan een andere school.

Het ambt van directeur zonder onderwijsopdracht wordt buiten de basisomkadering toegekend.

Er worden 30 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor het zorgbeleid.

Verdeling van de ambten: Voorde: 2 voltijdse ambten en Appelterre: 8 voltijdse ambten + 18 lestijden onderwijzer.

Voor de waarborgregeling voor lichamelijke opvoeding worden er 14 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor lichamelijke opvoeding, georganiseerd in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding.

Aanvullende lestijden voor levensbeschouwelijke vakken:

- rooms-katholieke godsdienst: 16 lestijden

- niet-confessionele zedenleer: 16 lestijden

- islamitische godsdienst: 14 lestijden.

Toegekende vervangingsgeenheden voor vervangingen van korte afwezigheden: 27.280.

In het ambt van zorgcoördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 18/36 op basis van de geïntegreerde enveloppe zorg die op het niveau van de scholengemeenschap werd toegekend.

In het ambt van ICT-coördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 6/36 op basis van de eigen schoolenveloppe.

In het ambt van administratief medewerker waarvoor het opleidingsniveau van ten minste HSO vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 29/36 op basis van de eigen schoolenveloppe.

 

Artikel 5

 

Afschrift van deze beslissing zal overhandigd worden aan de directeurs.