GR20130912 punt 8: Algemeen Politiereglement - wijziging artikelen hoofdstuk 2 - containerpark

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 oktober 2002 en latere wijzigingen waarbij het gecoördineerd algemeen politiereglement werd vastgesteld;

 

Overwegende dat op 1 juli 2013 VLAREMA in werking is getreden;

 

Overwegende dat het algemeen politiereglement, hoofdstuk II – X - containerpark, moet aangepast worden aan de nieuwe wetgeving;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

Hoofdstuk II – X - containerpark - van het algemeen politiereglement d.d. 11 oktober 2002 en latere wijzigingen wordt als volgt gewijzigd: art. 65, 66, 67, 68, 69.1 en 69.2 worden opgeheven en vervangen door volgende nieuwe art. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70.1, 70.2, 70.3 en 70.4.

 

Hoofdstuk II – reinheid van de openbare weg

 

X - het containerpark

 

Artikel 65: definitie

 

Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage van deze afvalstoffen.

 

Artikel 66: gebruik van het containerpark

 

Buiten de openingsuren is het containerpark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst.

Tijdens de openingsuren is het containerpark niet toegankelijk voor personen vreemd aan die dienst, indien deze geen afvalstoffen aanbrengen.

 

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld van een volwassen begeleider.

Op het containerpark mogen minstens de hierna vermelde vooraf maximaal gesorteerde huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aangeboden worden:

- metaalafval

- glasafval

- papier en karton

- afvalolie,

- houtafval,

- tuinafval,

- groenafval en andere composteerbare materialen (met uitzondering van groente- en fruit­afval),

- bouw- en sloopafval,

- rubberbanden van personenwagens,

- klein gevaarlijk afval,

- geëxpandeerd polystyreen (eps),

- pmd (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen, drankkartons),

- grofvuil,

- cementgebonden asbest,

- lederwaren en textiel

- afgedankte elektrische en elektronische apparaten.

 

Ze mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige containerparkwachter, enkel in de daar­toe voorbestemde container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden.

 

Artikel 67: toegang, identificatie- en weegsysteem

 

De containerparken zijn uitgerust met een identificatie- en weegsysteem. De bezoekers moeten beide systemen correct en op aanwijzing van een containerparkwachter gebruiken.

Bij niet correct gebruik van één van beide systemen kan de containerparkwachter de bezoeker de toegang tot en het gebruik van het containerpark ontzeggen.

Elke bezoeker die niet al zijn betalingen, opgelegd door het gemeentelijke retributiereglement betreffende het aanbieden van afvalstoffen, heeft verricht, zal de toegang tot het containerpark worden ontzegd.

 

Artikel 68: toezicht en aanwijzingen door containerparkwachters

 

Tijdens de openingsuren is het containerpark permanent onder toezicht van de containerparkwachter(s). De bezoekers en de ophalers zijn ertoe gehouden de aanwijzingen van een containerparkwachter te volgen en zich te schikken naar het intern reglement van het containerpark.

Het is de parkwachter toegestaan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de omheining te laten wachten indien er zich teveel mensen op het containerpark bevinden, of in functie van een goede verkeersregeling op het containerpark.

 

Artikel 69: voorafgaand sorteren en stilleggen motor

 

De afvalstoffen dienen zoveel mogelijk vooraf gesorteerd te worden aangevoerd, teneinde de verblijfsduur van de bezoekers op het terrein te beperken. De motor dient stilgelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen.

 

Artikel 70: rein houden van het terrein

 

De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Zij kunnen door de containerparkwachter verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen.

 

Artikel 70.1: verbod roken en vuur

 

Op het containerpark is het verboden te roken of op enige andere wijze vuur te maken.

 

Artikel 70.2: beschadigen infrastructuur

 

Het is verboden de omheining, containers, gebouwen, beplantingen of uitrusting te beschadigen.

 

Artikel 70.3: dieren

 

Dieren zijn op het containerpark niet toegelaten, met uitzondering van kippen als mogelijke (inter)gemeentelijke demonstratie van 'verwerkers' van organisch- biologisch afval.

 

Artikel 70.4: eigendom afvalstoffen

 

Alle op het containerpark aangevoerde afvalstoffen worden eigendom van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Het is verboden om aangevoerde afvalstoffen uit containers of andere recipiënten te halen en/of mee te nemen.

 

Artikel 2

Afschrift van dit besluit zal gestuurd worden aan de griffies van de politierechtbank Aalst en de rechtbank van 1e aanleg te Dendermonde.