GR20130912 punt 48: Voorstel van raadslid Kurt Van Den Driessche aan het schepencollege met betrekking tot het vervangen van asverschuivingen door verkeerssassen op het grondgebied van Ninove

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn voorstel vermeld:

 

"De asverschuivingen die op ons grondgebied zijn aangelegd met de bedoeling de snelheid te verminderen op een fysieke manier, hebben op vele bestuurders duidelijk een averechts effect. Ik ben de tel intussen kwijtgeraakt van het aantal ongevallen die t.h.v. zo een asverschuiving hebben plaatsgevonden dikwijls gevolgd door een persartikel waarin onze burgemeester de wanhoop nabij is en een oproep doet naar een oplossing voor dit probleem.

In grote lijnen kunnen bestuurders t.h.v. asverschuivingen in twee categorieën worden onderverdeeld. Diegenen die wat gas bij geven en links gaan rijden om duidelijk te maken dat hij/zij er eerst door wil, of diegenen die een spookrijdende tegenligger zien aankomen en wachten tot die voorbij is, zonder te bekijken wie nu eerst is. Dit is dagelijkse kost geworden. Resultaat is dat de ene blij is omdat de tegenligger weer overbluft werd, de andere misnoegd door de arrogantie van de tegenligger. En als er dan eens twee van de eerste soort op mekaar af rijden, dan kan het gebeuren dat de asverschuiving verschuift onder de as van een auto…

Burgemeester Casteur is zelf dus al jaren op zoek naar een oplossing voor dit probleem dat duidelijk ook door hem wordt erkend. Dit is hoogst eigenaardig aangezien verschillende oplossingen al jaren worden toegepast in buurgemeenten en hem uit handen van de N-VA al een alternatief werd aangeboden op een dienblad toen hij nog schepen van openbare werken was. Maar wat blijkt nu? Op de Aardeweg worden momenteel enkele toeters en bellen aan de asverschuivingen toegevoegd in de hoop het probleem hiermee op te lossen. Dit is echter bij voorbaat weggegooid geld omdat dit niet meer is dan symptoombestrijding in plaats van het probleem zelf op te lossen.

 

Toelichting:

De problemen die onze huidige asverschuivingen kenmerken kunnen uiteindelijk maar op één manier echt worden opgelost en het plaatsen van verlichting zal hiertoe niets bijdragen.

In zo goed als alle aanpalende gemeenten zijn voor asverschuivingen van het type zoals deze bestaan op ons grondgebied, voorrangsregels van kracht die één rijrichting voorrang geven op een andere. Hiermee is de discussie van 'wie heeft voorrang' wel opgelost, maar deze oplossing werkt in één rijrichting dus helemaal niet meer snelheidsremmend en maakt spookrijden niet onmogelijk. Een halve oplossing dus.

Het probleem van spookrijden om voorrang af te dwingen zou kunnen worden opgelost door een aantal meters voor de asverschuivingen, een stukje verhoogde middenberm te plaatsen. Hiervoor is echter niet overal voldoende plaats omdat er uiteraard ook rekening moet worden gehouden met inritten van eigendommen.

Een andere optie is de hindernissen verder uit elkaar te leggen zodat er minder gegokt en gerekend moet worden om uit te maken wie nu eigenlijk eerst is en dus voorrang heeft, maar ook deze optie houdt risico's in en werkt niet echt snelheidsremmend meer.

Elk van deze opties lost dus wel één probleem op, maar laat andere bestaan waardoor de asverschuivingen in hun huidige vorm eerder het omgekeerde effect teweeg brengen van wat is bedoeld. Te dikwijls wordt de snelheid net opgedreven om de hindernis als eerste te kunnen nemen.

Nochtans kunnen asverschuivingen perfect snelheidsvertragend werken, voorrangsregels overbodig maken en ongevallen beperken indien ze 'in spiegelbeeld' zouden worden uitgevoerd. Dit type asverschuivingen of verkeerssas zorgt er ook voor dat autobestuurders er eigen voordeel uit halen om hoffelijk te zijn/worden in het verkeer.

In dergelijke opstelling heeft het dus geen zin om vele meters voor de hindernis op het eigen rijvak, te gaan spook rijden. De eerst bereikte hindernis bevindt zich immers op het vak voor de tegenliggers. Wanneer men aan komt aan de hindernis op het eigen rijvak, is het ook steeds duidelijk dat tegenliggers altijd voorrang hebben. Ten derde is het zo dat tegenliggers steeds beiden zullen moeten afremmen om elk hun eigen hindernis te nemen. Ten vierde is het zo dat bij druk verkeer, hoffelijkheid tijdswinst zal opleveren omdat de verkeersremmende sas dan eenvoudiger te nemen is dan wanneer men rakelings langs elkaar probeert te passeren. Het vermeende risico op dichtslibben is zo goed als onbestaande gezien de hindernissen nooit een heel rijvak innemen en er tussen de hindernis en de boordsteen aan de andere kant altijd voldoende plaats over blijft om elkaar, weliswaar stapvoets, te passeren.

Deze fysieke ingreep zal zo een mentaliteitswijziging teweeg brengen die de verkeersveiligheid gegarandeerd ten goede zal komen. Bijkomend kan de hoop worden gekoesterd dat er na de aanpassing ook nooit meer herstellingen zullen nodig zijn na een zoveelste ongeval met schade. Bij deze wenst de N-VA haar oplossing en alternatief daarom nogmaals te herhalen in de hoop deze keer wel gehoor te vinden bij de meerderheid en zo een bijdrage te leveren aan een grotere verkeersveiligheid in Ninove.

Goed om weten is dat in Lieferinge de asverschuivingen op deze wijze zijn uitgevoerd, maar daar zijn ze zo dicht op elkaar geplaatst dat er opnieuw discussie kan ontstaan wie voorrang heeft of zou moeten hebben. Gelukkig is het daar zo rustig dat er bijna nooit twee auto's min of meer gelijktijdig aan die asverschuivingen aan komen…

Dit voorstel werd ook doorgenomen met het BIVV dat het eens is met de stelling dat de traditionele asverschuivingen niet het beoogde effect halen en de voordelen dikwijls niet opwegen tegen de nadelen. Het BIVV bevestigt eveneens dat er geen bezwaren zijn wat betreft de verkeersveiligheid bij het type asverschuiving met gespiegelde opstelling.

 

Volgende voorstellen worden ter stemming voorgelegd:

De gemeenteraad beslist om alle bestaande asverschuivingen van het verplaatsbare type (bvb. Krepelstraat – Denderwindeke), aan te passen tot verkeerssassen waarbij de hindernissen zo worden geplaatst dat in elke rijrichting, de eerste hindernis zich bevindt op het rijvak voor tegemoetkomend verkeer en de tweede hindernis +/- 20 m verderop op het eigen rijvak...

De gemeenteraad beslist om systematisch en steeds in geval van ernstige beschadiging en/of ongeval,  alle vaste asverschuivingen op het grondgebied Ninove aan te passen tot verkeerssassen waarbij de hindernissen zo worden geplaatst dat in elke rijrichting, de eerste hindernis zich bevindt op het rijvak voor tegemoetkomend verkeer en de tweede hindernis +/- 20 m verderop op het eigen rijvak."