GR20130912 punt 45: OCMW - jaarrekening en jaarverslag 2012 - gunstig advies

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere aanvullingen;

 

Gelet op artikel 89 van bovengenoemde OCMW wet, die stelt dat de door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vastgestelde jaarrekening vóór 1 mei volgend op het sluiten van het boekjaar ter goedkeuring aan de provinciegouverneur moet worden gezonden en terzelfder tijd aan de gemeenteraad die dan beschikt over vijftig dagen om zijn opmerkingen ter kennis te brengen aan de provinciegouverneur;

 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;

 

Gelet op het besluit van 29 mei 2013 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, waarbij de jaarrekening 2012 van het OCMW werd vastgesteld en waarbij kennis genomen werd van het jaarverslag van het OCMW over het dienstjaar 2012;

 

Overwegende dat uittreksels uit de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 mei 2013 op het stadhuis zijn binnengekomen op 10 juni 2013;

 

Overwegende dat eventuele opmerkingen moeten worden verstuurd aan de provinciegouverneur binnen en termijn van 50 dagen;

 

Overwegende dat de dossiers voor de gemeenteraad van juni 2013 ten laatste op 6 juni 2013 dienden overgemaakt te worden aan het secretariaat en dat er in juli of augustus nooit een zitting van de gemeenteraad is, waardoor de termijn om opmerkingen te formuleren verlopen is;

 

Overwegende dat de jaarrekening en het jaarverslag geen aanleiding geven tot opmerkingen;

 

Overwegende dat de jaarrekening en het jaarverslag 2012 laattijdig werden binnengestuurd;

 

Beslist,

 

met 22 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

8 nee-stemmen (Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

1 blanco-stem (Paul De Schepper)

 

Artikel 1

Er wordt kennisgenomen van de dienstjaarrekening van het OCMW voor 2012, als volgt vastgesteld:

 

I

Werkingsopbrengsten en geprod. vaste activa

+ 10.894.357,54

II

Werkingskosten

- 15.525.678,42

III

Werkingsresultaat

- 4.631.320,88

IV

Financiële opbrengsten

+ 95.704,56

V

Financiële kosten

- 923.080,72

VI

Resultaat van de gewone activiteiten

- 5.458.697,04

VII

Uitzonderlijke opbrengsten

+ 18.353,47

VIII

Uitzonderlijke kosten

- 227.995,76

IX

Resultaat van het boekjaar

- 5.668.339,33

 

Artikel 2

Er wordt kennisgenomen van de balans op 31 december 2012, als volgt vastgesteld:

 

 

ACTIVA

 

 

Vaste activa

24.893.290,32

I

Oprichtingskosten

0,00

II

Immateriële vaste activa

67.449,09

III

Materiële vaste activa

24.817.129,28

IV

Financiële vaste activa

8.711,95

 

 

 

 

Vlottende activa

5.318.166,94

V

Vorderingen > één jaar

139.792,29

VI

Voorraden

5.217,74

VII

Vorderingen < één jaar

1.982.451,22

VIII

Geldbeleggingen

0,00

IX

Liquide middelen

3.190.705,69

X

Overlopende rekeningen

0,00

 

 

 

 

TOTAAL DER ACTIVA

30.211.457,26

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

Eigen middelen

4.711.731,55

I

Kapitaal

2.197.786,53

III

Herwaarderingsmeerwaarden

1.401.471,56

IV

Gemeentelijk bijdrage en reserves

73.000,00

V

Gecumuleerd resultaat

-698.770,39

VI

Investeringssubsidies

1.738.243,85

 

 

 

VII

Voorzieningen voor risico's en kosten

626.202,61

 

Pensioenen

369.916,40

 

Grote  herstellingen en onderhoudswerken

176.863,64

 

Overige risico's en kosten

79.422,57

 

 

 

VIII

Schulden > 1 jaar

21.588.913,83

 

Financiële schulden leasing

16.650.293,66

 

Financiële schulden kredietinstellingen

2.560.391,69

 

Ontvangen vooruitbetalingen

2.378.228,48

 

 

 

IX

Schulden < 1 jaar

3.048.396,29

 

Schulden op meer dan 1 jaar die vervallen binnen één jaar

521.491,32

 

Financiële schulden

730.380,38

 

Werkingsschulden

572.371,57

 

Diverse schulden

84.247,55

 

Belastingen

265.428,35

 

Bezoldigingen en sociale lasten

872.393,27

 

Overige schulden

2.083,62

 

 

 

X

Overlopende rekeningen

236.212,98

 

 

 

 

TOTAAL DER PASSIVA

30.211.457,26

 

Artikel 3

Er wordt gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2012.

Het OCMW wordt gewezen op de termijn waarbinnen de jaarrekening en het jaarverslag moet worden binnengestuurd, met dien verstande dat er in juli en augustus nooit een gemeenteraadszitting is.

 

Artikel 4

Er zijn wordt gunstig advies verleend aan jaarverslag 2012.

 

Artikel 5

Afschrift van deze beslissing wordt gestuurd aan het OCMW en aan de provinciegouverneur.

 

Schepen P. De Schepper (CD&V) neemt niet deel aan de stemming.