GR20130912 punt 4: Politie - Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017

De raad

 

Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt;

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid de artikelen 35, 36 en 37;

 

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, inzonderheid het artikel 99;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (Mammoetbesluit);

 

Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op de beslissing van de ministerraad van 1 maart 2012 betreffende de goedkeuring van het nationaal veiligheidsplan 2012-2015;

 

overwegende dat het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 op 27 juni 2013 besproken werd in de zonale veiligheidsraad;

 

Beslist,

 

met 26 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

4 onthoudingen  (Rudy Corijn, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

Enig artikel

De gemeenteraad neemt kennis van het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 van de lokale politie van Ninove.