GR20130912 punt 37: Verkeer - Meerbeke - Walstraat - verbodsbord C3 uitgezonderd plaatselijk verkeer - goedkeuring

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat de Walstraat in Meerbeke veelvuldig gebruikt wordt als sluipweg om van de Halsesteenweg (N28) naar de Brusselsesteenweg (N8) te rijden en omgekeerd;

 

Overwegende dat er in de Walstraat te Meerbeke slechts een beperkt aantal woningen zijn;

 

Overwegende dat de verkeersleefbaarheid in deze straat ernstig verstoord wordt door dit vele sluipverkeer;

 

Overwegende dat het hierdoor wenselijk is de bestaande verkeerssituatie te wijzen en de Walstraat te Meerbeke in beide richtingen te verbieden, uitgezonderd plaatselijk verkeer;

 

Gelet op het gunstig advies van de verkeerscommissie van woensdag 26 juni 2013;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

In de Walstraat te Meerbeke wordt de toegang verboden in beide richtingen voor iedere bestuurder uitgezonderd plaatselijk verkeer.

 

Artikel 2

Signalisatie: verbodsbord C3 met onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer.

 

Artikel 3

Deze beslissing zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Minister van Mobiliteit.