GR20130912 punt 35: Openbare werken - wegen- en rioleringswerken in Hernof en de Kruisveldstraat te Denderwindeke - heraanleg gracht achter de woningen van Hernof - verfraaiingswerken in Hernof en de Kruisveldstraat - opmaak rooilijn Hernof - heraanleg va

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 januari 2010 waarbij opdracht gegeven werd, om in het kader van een Riop-opdracht, de procedure te starten voor de aanleg van riolering in Hernof te Denderwindeke;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 juni 2012 waarbij opdracht gegeven werd om het project NIV 3013, aansluiting Hernof – Kruisveldstraat te Denderwindeke, uit te breiden met de omlegging van de ingebuisde waterloop die voor een deel onder privéterrein loopt;

 

Overwegende dat de NV Aquafin in het kader van RioP (samenwerking tussen Aquafin en de Watergroep voor het rioolbeheer in Ninove) een studie zal uitvoeren voor het project NIV 3013, RioP Ninove: Hernof-Kruisveldstraat te Denderwindeke;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 september 2013 waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen de NV Aquafin (in opdracht van RioP) en de stad Ninove voor de combinatie van de verfraaiingswerken in Hernof en de Kruisveldstraat te Denderwindeke, de opmaak van een rooilijnplan van Hernof en de heraanleg van de bestaande waterloop achter Hernof  en de heraanleg van de bestaande waterloop richting Lavondelbeek, werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de studieopdracht voor deze werken als aanvullende opdracht op de studie van hoger vermelde werken kan uitgevoerd worden door het reeds door Aquafin aangestelde studiebureau, zijnde de NV Arcadis Belgium;

 

Overwegende dat de kostprijs van deze opdracht niet hoger is dan 50 % van de oorspronkelijke studieopdracht;

 

Overwegende dat Aquafin deze opdracht overeenkomstig artikel 17, § 2,2°,a van de wet van 24 december 1993 inzake overheidsopdrachten aan de door haar reeds aangestelde ontwerper kan toevertrouwen;

 

Overwegende dat de oorspronkelijk studieopdracht voor Aquafin wordt uitgebreid met het volgend gemeentelijk project:

- Verfraaiingswerken in Hernof en de Kruisveldstraat

- Opmaak rooilijn in Hernof

- Heraanleg van de bestaande waterloop richting Lavondelbeek;

 

Overwegende dat de oorspronkelijke studieopdracht voor Aquafin wordt uitgebreid met het volgend RioP-project:

- Riolerings- en wegeniswerken in Hernof en de Kruisveldstraat

- Heraanleg gracht achteraan de woningen in Hernof;

 

Overwegende dat de ontwerper in functie van de voor de stad te verrichten taken dezelfde documenten en/of plannen zal afleveren en dit telkens, onder dezelfde voorwaarden, binnen dezelfde termijnen en met gebruik van dezelfde richtlijnen als voorzien in de oorspronkelijk tussen de ontwerper en Aquafin afgesloten overeenkomst;

 

Overwegende dat het ten uitvoer brengen van bepaalde opdrachten pas zal gebeuren indien de stad zulks bij een aangetekende lastbrief meedeelt telkens wanneer voorzien in de oorspronkelijk afgesloten overeenkomst tussen de ontwerper en Aquafin of wanneer daartoe schriftelijk opdracht wordt gegeven bij gemeenschappelijke lastbrief met Aquafin;

 

Overwegende dat voor wat het aandeel van de stad betreft en onverminderd het voorafgaande, de ontwerper ondermeer instaat voor het opmaken van een rooilijnplan in de Hernof waarvoor de offerteprijs € 1.400, exclusief btw + € 294 (21% BTW) zijnde €1694 bedraagt;

 

Overwegende dat deze offerte nog dient goedgekeurd te worden door de stad;

 

Overwegende dat de prestaties van de ontwerper, voor het aandeel van de stad en RioP in het addendum bij de nieuwe overeenkomst beschreven, worden vergoed volgens de bepalingen zoals beschreven in artikel R11.1 van de module R 'voorontwerp-ontwerp-uitvoering voor rioleringsprojecten' en artikel P3.F van de oorspronkelijke ereloonovereenkomst;

 

Overwegende dat de erelonen betaalbaar worden gesteld overeenkomstig de bepalingen zoals beschreven in artikel R12.2 van de module R ' voorontwerp-ontwerp-uitvoering voor rioleringsprojecten' van de oorspronkelijke ereloonovereenkomst;

 

Overwegende dat in het budget 2013 een bedrag van € 20.000 werd ingeschreven en dat in de meerjarenplanning 2014 een bedrag van € 20.000 en in 2015 een bedrag van € 150.000 zal worden ingeschreven onder AR 224007, Bi 031000 en Ap 16;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

Het addendum bij de overeenkomst van 30 mei 2011 tussen de NV Aquafin en het studiebureau Arcadis Belgium over de studie van het Aquafin-project NIV 3013 tussen de NV Aquafin, de stad Ninove en de ontwerper Arcadis Belgium NV, voor de uitvoering van de verfraaiingswerken in Hernof en de Kruisveldstraat, de heraanleg van de gracht achter de woningen in Hernof, de opmaak van een rooilijn in Hernof en de heraanleg van de bestaande waterloop richting Lavondelbeek, wordt goedgekeurd.

 

 Artikel 2

Afschrift van deze beslissing wordt opgestuurd naar de NV Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar.