GR20130912 punt 33: Openbare werken - combinatie van prioritaire werken en niet prioritaire werken Aquafin/stad Ninove-project 21.756 (aansluiting Eichemstraat-afkoppeling Voordebeek) - Niv 3010 Riop-project Ninove/Berrebroeckstraat - Cauterdreef - Ratiss

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2012 waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen de nv Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar en de stad Ninove voor het gecombineerd uitvoeren van de projecten 21.756 van Aquafin (aansluiting Eichemstraat – afkoppeling Voordebeek); het project NIV 3010 van Aquafin in opdracht van Riop (Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat) en de verfraaiing van de wegenis in de Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat (gelegen buiten de werkzone van Aquafin) en het erosiebestrijdingsproject ten noorden van de Berrebroeckstraat, werd goedgekeurd;

 

Gelet op de collegebeslissing van 29 januari 2013 waarbij beslist werd om het addendum bij de overeenkomst voor de studieopdracht uit te voeren door het studiebureau Astro-plan van het project 21.756-22.224 voor de aansluiting van de Eichemstraat, de afkoppeling van de Voordebeek en her Riop project NIV 3010 Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat van Aquafin aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2013 waarbij het addendum bij de overeenkomst voor de studieopdracht uit te voeren door het studiebureau Astro-plan van het project 21.756-22.224 voor de aansluiting van de Eichemstraat, de afkoppeling van de Voordebeek en het Riop project NIV 3010 Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat van Aquafin werd goedgekeurd;

 

Gelet op de brief van 23 juli 2013 van Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, waarin wordt voorgesteld om het erosieproject af te splitsen van het globale dossier;

 

Overwegende dat het studiebureau reeds gestart is met de opmaak van het aanbestedingsdossier voor de projecten 21.756 en NIV3010 en de aanbesteding voorzien is voor december 2013;

 

Overwegende dat het bodemerosieproject niet mag worden gepubliceerd alvorens de subsidies verkregen zijn;

 

Overwegende dat bij het niet afsplitsen van het erosieproject de aanbesteding voor december 2013 niet haalbaar is;

 

Overwegende dat het niet zeker is of alle grondinnemingen van het erosiedossier op korte tijd kunnen worden uitgevoerd en dat de subsidies pas kunnen verkregen worden na het afronden van de grondinnemingen;

 

Overwegende dat het studiebureau, Astroplan, bereid is het recent goedgekeurd addendum op de ereloonovereenkomst als definitief te beschouwen en geen extra kosten aan te rekenen;

 

Beslist,

 

met 21 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

6 onthoudingen  (Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Gerd Rassaerts)

 

Enig artikel

De afsplitsing van het erosieproject van het globale dossier voor het project 21.756-22.224 voor de aansluiting van de Eichemstraat, de afkoppeling van de Voordebeek en het Riop project NIV 3010 Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat van Aquafin, wordt goedgekeurd.