GR20130912 punt 32: Openbare werken - project 21.990 - afkoppelen Beukendreef - Pollare-Dorp - riolering Roost - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

De Raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de NV Aquafin in opdracht van RioP de volgende werken zal uitvoeren:

- aanleg DWA- en RWA-leiding in de Beukendreef te Pollare

- aanleg van nieuwe RWA- (leidingen en grachten) en DWA-afvoer in Roost en in Flierendries;

 

Overwegende dat de stad de volgende werken zal uitvoeren:

- verfraaiingswerken ter hoogte van het Aquafintracé, zoals uitwijkstroken

- verfraaiingswerken in het tracé van de RioP-rioleringswerken en heraanleg van de wegenis in het

  stuk Roost waar geen rioleringswerken zullen gebeuren;

 

Overwegende dat beide partijen van oordeel zijn dat de werken en de opdracht in het algemeen belang dienen samengevoegd te worden;

 

Overwegende dat Aquafin als opdrachtgevend bestuur bij de gunning en de uitvoering zal optreden;

 

Overwegende dat alle partijen financieel instaan voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is en daarvoor tijdig de nodige financiële middelen zullen vrijmaken teneinde alle verplichtingen en engagementen genomen binnen het kader van deze overeenkomst te kunnen honoreren;

 

Overwegende dat alle opdrachten en/of deelopdrachten in het kader van deze overeenkomst slechts zullen gegund worden mits gelijklopende beslissing van alle partijen;

 

Overwegende dat in voorkomend geval de opdracht voor de studie en het ontwerp van de werken aan een bestaande overeenkomst van één van de partijen zal worden toegevoegd, in dit geval de door Aquafin afgesloten ereloonovereenkomst(en) met Arcadis Belgium nv (voorheen Arcadis VDS);

 

Overwegende dat de opdracht van het studiebureau voor het ontwerp van de werken deels voor rekening van Aquafin en deels voor rekening van de stad zal worden uitgevoerd;

 

Overwegende dat het studiebureau per deel afzonderlijke facturen zal opmaken;

 

Overwegende dat alle partijen instaan voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is;

 

Overwegende dat elke partij instaat voor het verwerven van de vergunningen alsook voor de eventuele onteigeningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken ten hare laste;

 

Overwegende dat in dit geval de vergunningsaanvragen en de onteigeningsdossiers door de NV Aquafin worden gebundeld;

 

Overwegende dat in dit geval de opdracht voor de veiligheidscoördinatie-ontwerp aan een bestaande (raam)overeenkomst van één van de partijen zal worden toegevoegd, zijnde de door Aquafin afgesloten overeenkomst met COOR;

 

Overwegende dat de kostprijs voor de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-ontwerp worden verdeeld onder de partijen a rato van de raming der werken vóór aanbesteding van elk der respectievelijke delen;

 

Overwegende dat de opdracht voor de veiligheidscoördinatie-verwezenlijking aan een bestaande overeenkomst van één van de partijen zal worden toegevoegd, zijnde de door Aquafin afgesloten overeenkomst met COOR;

 

Overwegende dat de kosten voor de aanstelling en uitvoering van de taken van de coördinator-verwezenlijking evenredig worden verdeeld tussen alle partijen overeenkomstig het aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdrachten;

 

Overwegende dat Aquafin als opdrachtgevend bestuur de gunningprocedure zal uitschrijven en de opdracht zal toewijzen;

 

Overwegende dat het aandeel in de opdracht ten laste van iedere partij in het bestek en de meetstaat telkens onder een afzonderlijk deel of onder een gezamenlijk deel, met vermelding van de verdeelsleutel, zal worden vermeld;

 

Overwegende dat voor de uitvoering van het aandeel van iedere partij door de aannemer afzonderlijke betalingsaanvragen, vorderingsstaten en facturen zullen worden opgemaakt;

 

Overwegende dat Aquafin als opdrachtgevend bestuur de aannemer zal verzoeken de borgtocht op de totaliteit van de werken te stellen;

 

Overwegende dat Aquafin en leidend ingenieur aanduidt en dat de stad instaat voor de betaling van het ereloon van het studiebureau in verhouding tot hun aandeel in het totale project;

 

Overwegende dat de stad daartoe een overeenkomst zal afsluiten;

 

Overwegende dat het opdrachtgevend bestuur bij de gunning van de werken, na gemeen overleg een toezichter aanduidt op alle prioritaire werken en daarvan de kosten draagt;

 

Overwegende dat elke partij instaat voor het toezicht op de eigen niet-prioritaire werken;

 

Overwegende dat, indien tijdens de uitvoering van de opdracht een (belangrijke) wijziging van de opdracht voor het deel ten laste van één of meerdere andere partijen noodzakelijk wordt geacht, wordt voor de betekening aan de aannemer de goedkeuring van de betrokken partij bekomen met de vooropgestelde wijzigingen en verrekeningen;

 

Overwegende dat de voorlopige en de definitieve oplevering voor de volledige aanneming wordt verleend aangezien het één globale aanneming betreft en de vrijgave van de borgtocht heeft betrekking op de ganse aanneming;

 

Overwegende dat alle partijen instaan voor de verzekering van hun aandeel in de opdracht en de andere partijen vrijwaren;

 

Overwegende dat de stad zich akkoord verklaart om, vanaf de voorlopige aanvaarding van de werken, het beheer en het onderhoud van de wegen te haren laste te nemen;

 

Overwegende dat het beheer en het onderhoud van de rioolkolken, dienstrioleringen, RWA-afvoer, huis- en kolkaansluitingen ten laste van de rioolbeheerder van de stad ten laste zullen worden genomen;

 

Overwegende dat de rioolbeheerder van de riolering er zich toe verplichten bij latere aansluitingen van woningen, straatkolken of dienstrioleringen op de bovengemeentelijke riolering voorafgaand de technische aspecten te bespreken met Aquafin en het schriftelijk akkoord van Aquafin te bekomen;

 

Overwegende dat de rioolbeheerder tevens instaat voor de wachtaansluitingen voor zowel bebouwde als onbebouwde percelen;

 

Overwegende dat in het budget 2013 een bedrag van € 10.000 werd ingeschreven en dat in de meerjarenplanning 2014 een bedrag van € 10.000 zal worden ingeschreven, in 2015 een bedrag van € 110.000 en in 2016 een bedrag € 30.000 onder AR 224007, BI 031000 en AP 16;

 

Beslist,

 

Artikel 1

 

De samenwerkingsovereenkomst voor de combinatie van de werken voor het afkoppelen van de Beukendreef - Pollare-Dorp – PS+PL Roost, de verfraaiïngswerken ter hoogte van het Aquafin-tracé uitwijkstroken), de verfraaiingswerken in het tracé van de RioP-rioleringswerken, de heraanleg van de wegenis in het stuk Roost waar geen rioleringswerken zullen gebeuren, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Deze gemeenteraadsbeslissing wordt samen met de vanwege de stad Ninove ondertekende samenwerkingsovereenkomst opgestuurd naar de NV Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar.