GR20130912 punt 26: Huisvesting - ontbinding interlokale vereniging Wo-Ni-De - goedkeuring

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid art. 43 §2 5° en art. 196;

 

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende Vlaamse Wooncode, in het bijzonder art. 22§2 en art. 33§3 over het investerings- en uitvoeringsprogramma;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van Denderleeuw van 1 december 2009, waarbij het college principieel akkoord gaat met de start van een intergemeentelijke samenwerking voor lokaal woonbeleid met de stad Ninove;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van Ninove van 3 december 2009 waarbij het college principieel akkoord gaat met de start van een intergemeentelijke samenwerking voor lokaal woonbeleid met de gemeente Denderleeuw;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 16 december 2009, houdende de toekenning van een subsidie aan het project Wo-Ni-De van de interlokale vereniging Woonbeleid Ninove – Denderleeuw;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2010 van de gemeente Denderleeuw waarin de oprichting en deelname van een intergemeentelijke vereniging met de stad Ninove voor een subsidieproject lokaal woonbeleid met overeenkomst, statuten, inhoudelijk project en subsidieaanvraag werd goedgekeurd;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 4 maart 2010 van de stad Ninove waarin de oprichting en deelname van een intergemeentelijke vereniging met de stad Ninove voor een subsidieproject lokaal woonbeleid met overeenkomst, statuten, inhoudelijk project en subsidieaanvraag werd goedgekeurd;

 

Gelet op de inhoudelijke en financiële verslagen van werkingsjaren 2010-2011 en 2011-2012, goedgekeurd door de vergaderingen van het beheerscomité op respectievelijk 24 oktober 2011 en 19 oktober 2012;

 

Gelet op de brieven van toegekende subsidies van de provincie Oost-Vlaanderen dd. 3 december 2010 en 22 december 2011;

 

Gelet op de collegebeslissing van 13 november 2013 van de gemeente Denderleeuw waarbij besloten werd om het samenwerkingsverband Wo-Ni-De niet te verlengen;

 

Gelet op de collegebeslissing van 27 november 2013 van de stad Ninove waarbij besloten werd om geen verlengingsaanvraag in te dienen voor het project Wo-Ni-De;

 

Gelet op hoofdstuk 6, art. 29 van de statuten van de interlokale vereniging woonbeleid Ninove en Denderleeuw, waarin staat dat wanneer de vereniging eindigt te bestaan, door de participanten in gezamenlijk akkoord één of meerdere vereffenaars aangesteld worden;

 

Overwegende dat de stad Ninove de beherende gemeente was van de interlokale vereniging Wo-Ni-De;

 

Overwegende dat de heer Ivan Demey de financieel beheerder was van de interlokale vereniging Wo-Ni-De;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

De interlokale vereniging Wo-Ni-De wordt opgeheven.

 

Artikel 2

De heer Ivan Demey wordt aangesteld om in overleg met de financieel beheerder van de gemeente Denderleeuw over te gaan tot vereffening van de aanwezige middelen. Eventuele schulden worden verdeeld over de deelnemende participanten.

 

Artikel 3

Afschrift van het gemeenteraadsbesluit wordt aangetekend verzonden naar het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Denderleeuw, A. De Cockstraat 1 in 9470 Denderleeuw.