GR20130912 punt 25: Wo-Ni-De - aanstellen leden beheerscomité

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid op artikel 43 §2 5° en 196;

 

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, in het bijzonder op artikel 22§2 en 33§3 over het investerings- en uitvoeringsprogramma;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 september 2007 houdende de subsidiering van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 februari 2009 houdende goedkeuring om een interlokale vereniging op te richten met de gemeente Denderleeuw voor een subsidieproject lokaal woonbeleid;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van Denderleeuw van 1 december 2009 waarbij het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord gaat met de start van een intergemeentelijke samenwerking voor lokaal woonbeleid met de stad Ninove;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van Ninove van 3 december 2009 waarbij het college van burgemeester en schepenen akkoord gaat met de start van een intergemeentelijke samenwerking voor lokaal woonbeleid met de gemeente Denderleeuw;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 16 december 2009 houdende de toekenning van een subsidie aan het project WO-NI-DE van de interlokale vereniging Woonbeleid Ninove Denderleeuw – WO-NI-DE;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van Denderleeuw van 25 februari 2010 waarin de vertegenwoordigers van de gemeente Denderleeuw in het beheerscomité werden aangeduid;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van Denderleeuw van 25 februari 2010 waarin de overeenkomst, statuten, inhoudelijk project en subsidieaanvraag werden goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van Ninove van 4 maart 2010 waarin de overeenkomst, statuten, inhoudelijk project en subsidieaanvraag werden goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van Ninove van 4 maart 2010 waarin de afgevaardigden van de stad Ninove in het beheerscomité werden aangeduid;

 

Overwegende dat elk werkjaar een inhoudelijk en financieel verslag van het afgelopen werkingsjaar moet opgestuurd worden naar het Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 19 bus 40 in 1210 Brussel;

 

Overwegende dat het inhoudelijk en financieel verslag goedgekeurd wordt door het beheerscomité;

 

Overwegende dat alle beheerders van rechtswege ontslagnemend zijn bij verlies van hun openbaar mandaat en in voorkomend geval de deelnemende gemeenten in de loop van het eerste kwartaal volgende op het jaar van de verkiezingen nieuwe beheerders aanduiden;

 

Overwegende dat op 30 juni 2013 het derde en laatste werkingsjaar van WO-NI-DE ten einde loopt;

 

Overwegende dat op respectievelijk 13 en 27 november 2012, de colleges van burgemeester en schepenen van Denderleeuw en Ninove beslisten om geen dossier tot verlenging van WO-NI-DE in te dienen;

 

Overwegende dat om WO-NI-DE financieel te kunnen afsluiten er op het einde van het 3de werkingsjaar opnieuw een financieel verslag moet opgemaakt worden dat goedgekeurd moet worden door het beheerscomité;

 

Overwegende dat de stad Ninove 4  en de gemeente Denderleeuw 3 stemgerechtigde mandaten mag aanduiden binnen het beheerscomité;

 

Overwegende dat de mandaten verkozen worden door de gemeenteraden van de gemeenten;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is dat de stad Ninove 4 nieuwe leden zal aanduiden in de eerstvolgende gemeenteraadszitting;

 

Gelet op de voordracht van:

-          burgemeester M. Casteur

-          schepen T. De Jonge

-          schepen P. De Schepper

-          schepen K. Coppens;

 

Gelet op de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

-          aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming hebben deelgenomen: 30

-          aantal stemmen op naam van Michel Casteur, Tania De Jonge, Paul De Schepper en Katie Coppens: 30

-          aantal nee-stemmen: /

-          aantal onthoudingen: /

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

De gemeenteraad duidt volgende 4 personen aan als leden voor het beheerscomité van wo-ni-de:

-          burgemeester M. Casteur

-          schepen T. De Jonge

-          schepen P. De Schepper

-          schepen K. Coppens;

 

Artikel 2

Er wordt aan de gemeente Denderleeuw gevraagd om 3 nieuwe leden aan te duiden voor het beheerscomité.

 

Artikel 3

Een afschrift van de gemeenteraadsbeslissing met aanduiding van de 4 nieuwe leden wordt opgestuurd naar het Agentschap Wonen-Vlaanderen Oost-Vlaanderen in 9000 Gent, Gebroeders Van Eyckstraat 4-6 en het Agentschap Wonen-Vlaanderen in 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 19 bus 40.