GR20130912 punt 23: Ruimtelijke Ordening - stopzetting BPA OCMW

De raad,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in bijzonder art 17§2,1°,f);

 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, in het bijzonder tittel II, hoofdstuk I ruimtelijke planning;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 houdende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2005 tot opmaak van het BPA OCMW-gebouw;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 januari 2006 waarbij Grontmij als ontwerper van het BPA OCMW-gebouw werd aangesteld: de opmaak van het BPA OCMW-gebouw werd toegekend voor een totaal bedrag 6.370,00 euro, BTW exclusief, hetzij 7.707,70 euro, BTW inclusief;

 

Overwegende dat dit dossiers sinds jaren stil ligt;

 

Overwegende dat het OCMW-gebouw deel uitmaakt van het gebied waarvoor een masterplan in opmaak is;

 

Overwegende dat in dit masterplan een nieuwe visie en bestemming voor de OCMW-site en de omgeving wordt uitgewerkt, dat later in een globaal RUP wordt vertaald;

 

Overwegende dat de verderzetting van het huidige BPA OCMW-gebouw hierdoor geen nut meer heeft;

 

Overwegende dat de stopzetting een kostprijs van 1.520,00 euro, BTW exclusief, hetzij 1.839,20 euro, BTW inclusief, met zich meebrengt;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

Het BPA OCMW-gebouw wordt niet voortgezet.

 

Artikel 2

De opdracht van het studiebureau Grontmij voor de opmaak van het RUP OCMW-gebouw wordt stopgezet.