GR20130912 punt 20: Burgerzaken - goedkeuring overeenkomst biometrische paspoorten en verblijfstitels voor de onderdanen van derde landen

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de brief van 5 juli 2013 van de Federale Overheidsdiensten Binnenlandse en Buitenlandse Zaken met de melding van de opstart biometrie bij paspoorten en verblijfstitels voor de onderdanen van derde landen;

 

Gelet op de overeenkomst tussen de Belgische staat en de stad Ninove betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers;

 

Overwegende dat de FOD Binnenlandse Zaken de kosten van 2 biometrische packs, zoals beschreven in bovengenoemde overeenkomst, voor zijn rekening neemt en dit ten belope van een maximaal bedrag van € 3 722 BTW inbegrepen per biometrisch pack;

 

Overwegende dat softwareleverancier CEVI voorziet in de nodige apparatuur en opleiding om de opstart van biometrische reispassen en verblijfstitels in de loop van september of oktober 2013 te voorzien;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Enig artikel

De overeenkomst tussen de Belgische staat en stad Ninove betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers wordt goedgekeurd.