GR20130912 punt 2: Vacante betrekkingen in het operationeel kader - inspecteur van politie voor de dienst verkeer - nieuw aanwervingsconcept

De raad

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid artikelen IV.I.3., tweede lid, IV.I.33,§1, eerste en tweede lid, V.II.3, VI.II.4bis, VI.II.4ter en VI.II.4quater;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving , de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2012 betreffende de openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader – inspecteur van politie voor de dienst verkeer;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2012 betreffende de wijziging van de personeelsformatie van het operationeel kader;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2012 betreffende de openverklaring van drie vacante betrekkingen in het operationeel kader – inspecteur van politie voor de dienst verkeer;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 november 2012 betreffende de openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader – inspecteur van politie voor de dienst verkeer;

 

Overwegende dat deze betrekkingen vacant zijn verklaard overeenkomstig de regeling inzake de mobiliteit bedoeld in deel VI, titel II, hoofdstuk II, RPPol:

-            de betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst verkeer zijn vacant verklaard in het raam van de mobiliteitscyclus 2012-03 met reeksnummer 2987;

-            de betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst verkeer zijn vacant verklaard in het raam van de mobiliteitscyclus 2012-04 met reeksnummer 2955;

-            de betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst verkeer zijn vacant verklaard in het raam van de mobiliteitscyclus 2012-05 met reeksnummer 2953;

-            de betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst verkeer zijn vacant verklaard in het raam van de mobiliteitscyclus 2013-01 met reeksnummer 2979;

-            de betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst verkeer zijn vacant verklaard in het raam van de mobiliteitscyclus 2013-02 met reeksnummer 2963;

-            de betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst verkeer zijn vacant verklaard in het raam van de mobiliteitscyclus 2013-03 met reeksnummer 2985;

 

Overwegende dat de betrekkingen ingevolge die vacantverklaringen niet konden worden ingevuld;

 

Overwegende dat het directiecomité van 30 juli 2013 beslist heeft een beroep te doen op de "onmiddellijke werving" (categorie B) en dit voor 1 betrekking van inspecteur van politie voor de dienst verkeer;

 

Overwegende dat de andere betrekkingen via de klassieke mobiliteit worden vacant verklaard;

 

Overwegende dat indien de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst verkeer niet kan worden ingevuld via de "onmiddellijke werving" de betrekking vacant zal worden verklaard in het raam van de aan de aspirant-inspecteurs voorbehouden mobiliteitscycli die in de loop van de basisopleiding worden georganiseerd (categorie C1). Indien deze betrekking niet wordt ingevuld, zal die via een ambtshalve aanwijzing door de Minister van Binnenlandse Zaken op grond van artikel VI.II.4ter, RPPol, worden ingevuld (categorie C2);

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

artikel 1

Een betrekking van inspecteur van politie voor de dienst verkeer wordt via de "onmiddellijke werving" (categorie B) ingevuld.

 

Artikel 2

Indien de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst verkeer niet ingevuld is via de "onmiddellijke werving" dan zal de betrekking vacant verklaard worden in het raam van de aan de aspirant-inspecteurs voorbehouden mobiliteitscycli die in de loop van de basisopleiding worden georganiseerd (categorie C1) . Indien deze betrekking niet wordt ingevuld, zal die via een ambtshalve aanwijzing door de Minister van Binnenlandse Zaken op grond van artikel VI.II.4ter, RPPol, worden ingevuld (categorie C2).

 

Artikel 3

Aan afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de Federale Politie – Algemene Directie van de ondersteuning en het beheer – Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer.

 

Artikel 4

Overeenkomstig artikel 86,3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de provinciegouverneur Oost-Vlaanderen.