GR20130912 punt 11: Logistiek/patrimoniumbeheer - aankoop van meubilair voor het stadhuis - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden

De raad

 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat sommige stadsdiensten ( bevolking, begraafplaatsen, noodplanning, middenstand , openbare werken en communicatie ) bijkomend kantoormeubliair nodig hebben;

 

Overwegende dat de aankoop van het kantoormeubilair wordt geraamd op € 14.999,97, btw inclusief inclusief;

 

Overwegende dat de opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 

Gelet op het bestek;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in het investeringsbudget dienstjaar 2013, enveloppe PAT/002, 003, 004, 005, algemene rekening 24.100, 240000, beleidsitem 066000, 013000, 09900, 049010, 050000, 031000, actieplan 10;

 

Beslist,

 

met 24 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)


7 onthoudingen  (Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

Artikel 1

De aankoop van kantoormeubilair voor de diensten bevolking, begraafplaatsen, noodplanning, middenstand , openbare werken en communicatie, geraamd op € 14.999,97, btw inclusief, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

Artikel 3

De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.