GR20130620 punt AP2: Voorstel van raadslid Werner Somers tot wijziging van het retributiereglement op het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn voorstel vermeld:

 

"Voorstel 1: uitbreiding van de gemeentelijke parkeerkaart tot zelfstandigen die geen bewoners zijn

 

Wie een handelszaak uitbaat in het stadscentrum of er gevestigd is als beoefenaar van een vrij beroep, beantwoordt thans niet aan de voorwaarden om een bewonerskaart te verkrijgen. Het betalen van retributies kan voor deze mensen jaarlijks oplopen tot vele honderden euro's. Het is aangewezen deze personen, net als de bewoners, in de gelegenheid te stellen een parkeerkaart aan te vragen.

 

Daarom wordt voorgesteld aan het retributiereglement op het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart de volgende wijzigingen aan te brengen:

 

A. In het opschrift en in de aanhef van het besluit vervalt telkens het woord "'bewonerskaart'".

 

B. In het eerste lid van artikel 1 wordt het woord "bewonerskaarten" vervangen door het woord "parkeerkaarten";

 

C. Tussen het eerste en het tweede lid van artikel 1 wordt een lid ingevoegd, luidende als volgt:

"Een retributie wordt eveneens geheven op de aflevering van maximaal één parkeerkaart aan bedrijven, handelszaken en beoefenaren van zelfstandige of vrije beroepen die gevestigd zijn in zone I, zone II, zone III, zone IV en zone V.";

 

D. In het huidige tweede lid, dat het derde lid wordt, van artikel 1 wordt het woord "bewonerskaart" vervangen door het woord "parkeerkaart";

 

E. In artikel 4 wordt het woord "bewonerskaart" vervangen door het woord "parkeerkaart".

 

Voorstel 2: betaalbare parkeerkaarten

 

Nergens elders wordt 100 euro gevraagd voor een eerste bewonerskaart. Dit is een aanzienlijke financiële last voor gezinnen die woonachtig zijn in een zone met parkeerautomaten. In Aalst wordt 25 euro per jaar gevraagd voor een eerste bewonerskaart en 100 euro voor een tweede kaart. In Asse wordt zowel voor een eerste als voor een tweede kaart 25 euro gevraagd. In Vilvoorde betaalt men 20 euro voor een eerste kaart en 25 euro voor een tweede kaart. In Wetteren is een eerste bewonerskaart gratis en wordt voor een tweede kaart 25 euro gevraagd.

 

Voorgesteld wordt om het tarief vast te stellen op 25 euro per parkeerkaart per jaar, zowel  voor de bewoners als voor de zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen, wat de plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten betreft. Wat de plaatsen betreft waar het gebruik van de parkeerschijf verplicht is, wordt het tarief van 12,50 euro behouden en eveneens toegepast voor de zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen.

 

Aan artikel 2 van het retributiereglement op het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart dienen derhalve de volgende wijzigingen te worden aangebracht:

 

A. In het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid wordt het woord "bewonerskaart" telkens vervangen door het woord "parkeerkaart";

 

B. In het eerste lid wordt "100 euro" vervangen door "25 euro" en worden tussen de woorden "woonachtig" en "op plaatsen" de woorden "of gevestigd" ingevoegd;

 

C. In het tweede lid worden tussen de woorden "woonachtig" en "op plaatsen" de woorden "of gevestigd" ingevoegd.

 

Voorstel 3: parkeerkaart voor zorgverstrekkers

 

Zorgverstrekkers uit de medische sector (huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten enz.) worden bij de uitoefening van hun beroep steeds vaker geconfronteerd met parkeerproblemen. Interventies aan huis worden bemoeilijkt door de verplichting een parkeerticket af te halen. Daarom is het aangewezen een parkeerkaart voor professionele medische zorgverstrekkers in te voeren, die een vrijstelling van retributie voor de eerste 60 minuten verleent op plaatsen met parkeerautomaten. De parkeerkaart voor zorgverstrekkers moet samen met de op het uur van aankomst ingestelde parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit geplaatst worden. Op de aflevering van de parkeerkaart voor zorgverstrekkers wordt een retributie geheven die, evenals voor de bewoners en zelfstandigen, 25 euro per jaar bedraagt.

 

Daarom wordt voorgesteld in het retributiereglement op het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart een artikel 2/1 in te voeren, luidende:

"Artikel 2/1. – Er wordt een retributie van 25 euro geheven op de aflevering van een parkeerkaart aan professionele medische zorgverstrekkers aan huis die werkzaam zijn op het grondgebied van Ninove, hierna 'parkeerkaart voor zorgverstrekkers' genoemd. 

 

De parkeerkaart voor zorgverstrekkers wordt steeds schriftelijk aangevraagd en uitgereikt bij de concessionaris. Bij de aanvraag wordt een bewijs gevoegd dat de aanvrager zorgverstrekker aan huis is.

 

De parkeerkaart voor zorgverstrekkers is één jaar geldig. Zij moet ingeleverd worden bij de concessionaris bij stopzetting van de uitoefening van het beroep.

 

De parkeerkaart voor zorgverstrekkers mag enkel gebruikt worden tijdens de uitoefening van het beroep en verleent een vrijstelling van retributie voor de eerste 60 minuten op plaatsen met parkeermeters- of automaten. In geval van misbruik kan de concessionaris overgaan tot intrekking van de parkeerkaart.

 

Om recht te hebben op de vrijstelling van retributie wordt de parkeerkaart voor zorgverstrekkers samen met de op het uur van aankomst ingestelde parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit geplaatst. Na het verstrijken van de vrijgestelde 60 minuten gelden de voorwaarden zoals gesteld in het retributiereglement voor het parkeren van zekere straten in de stad."