GR20130620 punt AP12: Motie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan het schepencollege met betrekking tot de nakende herinrichting van knooppunt Den Dollar

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn motie vermeld:

 

"Motivatie:

Zoals u wellicht is opgevallen was ook de N-VA vertegenwoordigd op de infovergadering m.b.t. de heraanleg van knooppunt Den Dollar op 13 juni laatstleden. Tijdens deze vergadering werden er door buurtbewoners (en mezelf) enkele pertinente vragen gesteld en bedenkingen geuit. Op die vragen en bedenkingen werd er eerder afwachtend gereageerd in de zin van, 'We nemen dit mee als bedenking of aandachtspunt'.

De N-VA is echter van mening dat een aantal van deze vragen te belangrijk waren om te laten verdwijnen in een metersdik dossier dat ik nog aan het doorlezen ben. De N-VA wenst ook niet te wachten op een eerste dodelijke ongeval met zwakke weggebruikers om tot actie over te gaan.

 

Toelichting:

Tijdens de toelichting die in De Kuip werd gegeven kwam ter sprake dat dit knoppunt wordt aangepakt omdat het behoort tot één van de 800 zwarte punten in Vlaanderen. Het hoofddoel van de heraanleg kan dan ook niet anders zijn dan het terugdringen van het aantal ongevallen, zeker deze met letsel.

De N-VA stelt vast dat met het voorliggend ontwerp de veiligheid van de automobilist mogelijk wel wordt vergroot, tenminste als het gaat om het voorkomen van ongevallen met letsel. De veiligheid van de zwakke weggebruiker daarentegen lijkt plots geen prioriteit meer. Het is voor ons dus onaanvaardbaar dat de doorstroming van gemotoriseerd verkeer prioriteit krijgt op de veiligheid van de zwakke weggebruiker die de drukke gewestwegen wenst te kruisen. Het valt immers te verwachten dat door de herinrichting van het knoppunt een onaflatende stroom wagens elkaar zal opvolgen en het veilig kruisen van de gewestwegen onmogelijk wordt. Door het ontbreken van verkeerslichten zal immers in geen enkele richting het verkeer nog tijdelijk worden onderbroken.

Het is ook weinig consequent om aan de Outerstraat en aan Preulegem (terecht) drukknoppen te voorzien voor voetgangers en iets verderop deze niet te voorzien voor overstekende fietsers. De invloed op de doorstroming is op beide plaatsen immers gelijkaardig.

Een bijkomend voordeel van drukknoppen voor fietsers is dat drukke verkeersstromen uit een bepaalde richting even halt (moeten) houden en gemotoriseerd verkeer uit secundaire richtingen kan aansluiten of invoegen. Dit geldt ook voor bewoners en klanten die een private parking willen verlaten.

Ter verdediging van deze motie kan nog worden opgeworpen dat het aantal kruisende fiets- en voetgangersbewegingen eerder beperkt zal zijn.

 

Motie:

De N-VA vraagt het college van burgemeester en schepenen om er bij de administratie Wegen en Verkeer op aan te dringen om:

 

- Drukknoppen en verkeerslichten te voorzien op alle plaatsen waar oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (voetgangers en fietsers) voorzien zijn.

 

- Wachtbuizen te voorzien op alle plaatsen waar dergelijke oversteekplaatsen in de toekomst mogelijk zouden worden aangelegd, zoals t.h.v. de Bovenhoekstraat, de Oude Eichembaan en de Aardeweg.

 

- Wachtbuizen te voorzien voor de eventuele plaatsing van magnetische lussen die te lange wachttijden bij uitkomend verkeer uit de Outerstraat, de Oude Eichembaan en de Aardeweg kunnen detecteren en desgevallend de aanwezige verkeerslichten voor overstekende zwakke weggebruikers kunnen aansturen om de verkeersstroom op de gewestwegen tijdelijk te onderbreken.

 

- Er op aan te dringen om het 'minder hinder' principe te hanteren van zodra dit praktisch kan. Om die reden dienen alle getroffen straten open te worden gesteld in zoveel mogelijk richtingen en van zodra enigszins mogelijk, ook al is dit slechts voor kortere periodes. Een regelmatig wijzigende verkeerssituatie bezorgt ons inziens minder hinder dan een onnodige aangehouden omleiding."